RS 2

72 AXEL NELSON XXIV hörde eii släkt,somår 1605 adlades under namnet Jacobskidd. Att laststiilla, vem som åsyftas med namnet Hans Nilsson, är däremot icke så Uitt. Ar 1004 förklarade (nklel sii* icke vara i stånd att diirom lämna nåi^on närmare upplysning, men redan 1916 kallar han honom Hans Nilsson ])å Helge (dock utan att för denna uppgift anföra någon källa). 1 Johannes Burens' självbiografiska anteckningar’^” omnämnes även Hans Nilsson ett par gånger, därav vid ett tillfälle (den 4 februari 1602) i ett sådant sammanhang, som visar både att han hörde till den högre kanslipersonalen och att han var intresserad av gamla böcker. Därjämte har .lohannes Burens antecknat Hans Nilssons namn ett par gånger i SiimlenS'^ Fiirst nämnes Hans Nilsson tillsammans med den inäktige sekreteraren Michel Olofsson id. 1615) i en fråga riirande ett i kansliet fcirvarat manuskript av en svensk (iversättning av »Lexicon Dasipotii» (P. Dasypodius. Dictionarium Latinogermanieum et vice versa) och diirefter såsom den. som häst kan lämna upplysning om >'Simons Apotekares hanndell». I nder förutsättning, att med denne avses den år 1601 avlidne slottsapotekaren Simon Bercholt (konung Johan HI:s apotekare och läkare), som varit gift med Anna Nilsdotter. kan Hans Nilsson antas vara identisk med dennas hroder Hans Nilsson till Helgö (vilket förklarar (icidels »på Helge»), adlad under namnet Rosenhanér. men ointroducerad. d. 1612^-). Under liden fiir sin tjänstgöring i kansliet var Hans Nilsson tre gånger skickad i diplomatiskt uppdrag till Holland (1599. 160() och 1607).Skriftdragen i namnteckningar under hrev från Holland från åren 1599 och 1607 passa i hop t). Waldk i Nordisk tidskrift för bok- och l)il)lioteksv:ison. .\rg. 1,‘? (11)2()). s. 171 ff. Gödkl. a.a.. s. ;k')9. Gödkl. .Sverij’cs medeltidslitteratur, s. 20-1. ’'® .Samlaren. .4rg. 13 (192()|. s. 21. 23. Siimlen. hl. .ö71 |i utdrag iitg. av G. E. Ki.EM.ming i Nyare bidrag till kiinnedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif. Bihang 1:2. Sthm 1880. s. 73 f.). Se B. .SCHLKC.KL & .\. Klinc.si>or, Den med sköldehref förliinade. men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns iittartaflor (Sthm 1870), s. 23.'). Se \. H. H. v.\N Di:u Bchch. Gezantschappen door Zweden en Neder land . . . L")92—17i),') (‘s- Gravenhage 18801. s. 31 f. .Svenska Riksarkivet, llollandica.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=