RS 2

71 HÄLSlNGELAdEN OCH DESS TEXTIHSTORIA mera skrivit: Scdluin (/ifwin th(’n höf/hnchlndhe \ och wälförstdndi(/h(i Hans Nilson till ct t(d':s(ijclses Idkn nf ,1 ohon linrc S..Johans afton 1()()'2 1 Stokkholinicv. Därefter följer med Hans Nilssons handstil: Nu förähret Sin käre \ hroder I^eer Nicllsson \ Secreterer af II. Nielsson | 5 Jnlij. 160'2. Den dyrbara handskriften, som Johannes Burens förvärvat under sin resa i Norrland löOO/lGOl,'*^ stannade icke länge i hans ägo. Hedan midsommarafton följande år (löOJ) bytte han i Stockholm bort den till Hans Nilsson mot en fornnorsk-isländsk handskrift kallad »Ormr Snorrasons bok».^- Att bytet skedde inidsommarafton framgår både av beteckningen »S. .lohans afton» och datum 23 juni 1()()2 i de självbiografiska anteckningarna,^^ där även Hans Nilssons gengåva angives. Icke heller Hans Nilsson behöll Hälsingelagen länge, utan skiinkte den redan den ä juli 1002 till sin vän (»Sin käre broder») sekreteraren Per Nilsson. Den senares identitet kan faststiillas utan svårighet. Han var en av konung (åirl lX:s högt betrt)dde sekreterare med en lång och hedrande meritlista; de viktigaste bidragen till kännedom om hans biografi och verksamhet hava lämnats av 'r. Berg.^^ Johannes Burens kiinde honom väl från deras gemensamma tid i kansliet och niimner honom flera gånger i sina självbiografiska anteckningar.^'’’ Om Per Nilssons inflytande hos hertig ('.arl vittnar, att han. då denne i februari 1004 ville skicka efter Jonas Burens fcir alt »bruka honom någerstedz til Ståthållare i Lifland». vågade invända: »Ja. der E. F. N. hade först någre år hankat honom i Hofvet».^*’ Per Nilsson, som dog redan 1011, till¬ vins vittnar iiviMi on .sj:ilvl)i()f'ral'i.sk anteckning; från år läSä (.Samlaren. .\rg. 4. 1<S<S;4. .s. ri) av innel)i')r(i. att .tolianne.s Itnrens tiå undervisade .lolian Hlanelu)- vins i lu'hreiska. ■“ .Samlaren, .b'g. 4 (1<S.S;?I. s. 17 1'. '- Om denna fiirmndli^en i .Stoekliolms slotts t)rand lOtlT fiirintade handskrift se V. (iöUKL i Nordiska studier tilliignade .\tlolf Noreen (I pps. 1904), s. 3.')7 -:^74 ocli .Sveriges medeltiilslitteratnr, s. 204, 231, 2:U), 239 oeli 2()(). '■'* .Samlaren, .\rg. 4 iliS.S.'l). s. 23. r. Ifiau;. .Folian Skytte. Hans ungdom oeti verksamhet under Karl lX:s regering. .\kad. a^•h. (Sthm 1920), passim (se lleg.l. '' .Samlaren, .\rg. 4 (1.SS3), s. 21. 28, 32 oeli 34. .Samlaren, -\rg. 4 (1883), s. 31 f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=