RS 2

70 AXEL NELSON api)ar;it under sigeln C) ådagalägger, att bland de av Johannes Hnrens textkritiskt studerade handskrit'terna befann sig även en av honom själv en gång ägd Ilälsingelagshandskrift, som ännu alltjämt är bevarad och därtill den enda bevarade och som är den. som Scblyter lagt till grimd för sin edition. När H. S. C.ollin (f. 1791, d. 1800) och C,. ,1. Scblyter (f. 1795. d. 1888) år 1822 biirjade sitt epokgiirande arbete för utgivandet av Sveriges gamla lagar och de i offentliga och bekanta enskilda bibliotek tVirvarade dithörande handskrifterna n])psöktes, var ingen handskrift av flälsingelagen känd. Det var först genom de under det följande året utgångna offentliga uppmaningarna till enskilda ägare av handskrivna lagböcker att giva sig tillkänna, som fil.mag. Sam. Berglind i (jävle meddelade underrättelse om en honom tillh()rig handskrift av Ilälsingelagen. vilken han sedermera samma år överlämnade till I ppsala universitets bibliotek.^’ Denna handskrift — cod. Vps. li 49 endakända bevarade handskriften av Ilälsingelagen. Den unika handskriften beskrevs av Scblyter år 1804.^® Scblyter meddelade samtidigt en kortfattad notis om handskriftens ägareliingd från slutet av 1500-talet, sådan den framgår av en serie successiva anteckningar på ett på den främre pärmens innersida klistrat pergamentsblad (som är ett fragment av ett med nu nästan helt utplånad skrift på svenska skrivet fastebrev från 1000— 1400-talet). Överst på innersidan läses: Johduni Biircco \ colUdiim. Därunder med Johannes Burens' handstil: Donnriiim Brynolphi BUmchovii k(d. April: 1001.Under dessa rader har Johannes Burens sederär. som nämnts, ännu alltjämt den XXllI .Sc.Hi.VTER. .Juridiska alliandlingar. ‘2. s. !.')(). .S. .Janssons påstående i Svend Daiii.s lJiI)Ii()teksliandl)ok utfj. av S. 1C. IJlUNG. ltd 1 (l'pj)S. 19241. s. 117, all cod. .Skokloster 4:o l.').> inneliåller Il;ilsingeiaf'cn iir oriktigt ocli l)eror på en förviixling med .Sniålandslagens Kyrkol)alk; se Schi.ytek. S.S.U.I,., I?d d (1844). s. XVIII ft'. SCHEYTEU. S.S.G.L., Hd d (18:541, s. VI1 f. Med egen hand har .Johannes Iliireus antecknat, att han den 1 a])ril KitJl fått handskriften som gåva av Ifrynolphus IJlanehovius. Denne IJryngel IJlanchovius var iildre J)ror till teol. professorn i rp]).sala. sedermera kyrkoherden i 1'meå landsförsamling .Johan Iflanchovins och dog 1641 som räntmästare i Gävle enligt I.. BygdÉN. Hiirnösands stifts herdaminne, 4 (fjijis. 1926). s. 14:5. Om .Johannes IJiireus' förbindelser med dessa bröder Itlancho-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=