RS 2

fiö hälsin('.i:la(;en och dess texthistoiua Burens, som l()r sumlid och eilervärld framslåtl som Sveriges |■^)rsle riksantikvarie, aldrig 1'ormligen blivit därtill utnämnd.-^ Sedan .lohannes Burens utgivit de lyra lagarna, inträdde en pans i ntgivningsarhetet. Frän de närmast 1'öljande aren 1'innas la självhiograliska anteckningar, som knnna giva någon ledning. Man iir därliir hiinvisad till mer eller mindre säkra antaganden Det enda alldeles säkra iir. att när ntgivningsarhetet efter konung (iiistaf 11 Adolfs tronhestigning år KllM återupptogs, uppdrogs åt •lönas BniHHis att niirmast utgiva \’ästg()talagen oeh Stadslagen.-’’ Denne .lonas Burens var .lohannes Burens' sjn år jngre kusin. Om dennes studiegång iir f(‘)ga kiint.-*^ Han hade emellertid vnnnit intriidi' i det knngl. kansliet under det första årtiondet av löOOtalet. De hiigge kusinerna återsågo varandra efter 19 år den !22 fehr. 1004, sasom .lohannes Burens sjiilv antecknat.-' IHter den tiden synas de stiindigt ha uppehållit vänskapliga f(')rl)indelser. varom spridda sjiilvbiografiska notiser vittna. .lohannes Burens åtnjiit hos sin forne elev konung (Instaf II Adolf samma fintroende som fiirnt hos dennes fader. .lohannes Burens uppger sjiilv,'-^ alt han den 26 september 1616 hos konungen xix fordrade, all en ny svensk bibehip{)laga skidle utgivas av trycket under hans kusiner .Jonas och Andreas Bnrens" ledning. Det ligger därlVir stor sannolikhet i del antagandet, att det var på .lohannes Bnrens' fcirslag, som den fortsatta lagnigivningen den 3 december 1()13 anf()rtroddes ål .lonas Bnrens. Då redan fyra lagar ntgivils, var del fiiljande nlgivningsarbetet i viss mån nnderliitlat. .lonas Bnrens utgav emellertid blott en lag som nlkt)m av trycket år 1(H8. Därmed avstannade .lonas Bnrens' arbete med de gamla lagarna (om man bortser från lians befattning metl omtrycket av Landslagen år 1621), och han .själv ägnade sig ät andra npiigifler på den civila iimbelsmannabanan. Att det varit .lohannes Bnrens. som närmast handhaft lagverket. Stadslagen —, lln.Di.HU.iNi), a.a., s. 127 f. .Si‘ .1. .Scin.YTiat, .luridiska ariuuulliiigar. 2 (L'nul liS79), .s. EKi; .Sclilyler anför (iiir efter .1. IIallenl)erg vetlerl)<)rlii'a annolatii)ner i Hiksrejji.straliirel. .Se t'. \’KNNKia{(i i Svenskt 1)10^1^0'iskl lexikon. Hd (i tSthm 192()), s. 710 714. .Samlaren, .\rf^. 4 (18Sd), s. .42. Samlaren, .\rg. 1 (1884), s. 42.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=