RS 2

(54 AXEL NELSON dessa forskare menat Johannes Burens. I den senaste bibliografiska litteraturen nyin översättning av Jonas Burens». Jobannes Burens' intresse för de gamla svenska lagarna var icke inskränkt till deras innehåll; han hade studerat dem även nr formell synpunkt, föir språkets skull. Därom vittna tillfyllest de förteckningar över gamla ord i landskapslagarna, som finnas i Burens' bandskriftliga kvarlåtenskap och som granskats av Hj. XVIII Lindroth.-^ l'2tt sådant språkligt stndinm är en nödvändig förberedelse för utgivning av fornskrifter, särskilt då det gäller förstabandseditioner. Maa kan med visshet påstå, att vid l(5()()-talets början fanns i Sverige ingen, som för utgivning av de fornsvenska lagarna var så förberedd som Jobannes Bnreus: han hade samlat laghandskrifter, studerat dem nr språklig synpunkt och även gjort bekantskap med åtminstone en fornnorsk laghandskrift (se ovan s. X^’l n. d). Därtill kom att han var känd av sin konung och åtnjöt hans förtroende. Att Jobannes Burens på konungens uppdrag åren 1(507 —1(509 utgav de fyra lagarna, är därför endast något, som man kunde vänta sig. Den omständigheten, att man för detta uppdrag icke känner någon officiell nrknnd, fullmakt eller dylikt, kan ieke väcka någon förvåning bos den, som besinnar, att Jobannes Collijn (1944)'-- —uppges emellertid: ».\nomedia' (Lips. s. 109 (med viss reservation s. 199) oeli K. M.acrkk. Ldsifit over de nordfiermaniske Relskiltlers llistorie (Kristiania LSTS), s. 09. I ppf^itten om Jonas Burens som den i>resumerade översiiltaren förekommer redan förut lios L. ByCiOKN. .Svenskt anonymoeh i)seudonym-lexikon. Bd 2 (l'ps. 1900 ff.), sp. lOS. - I den äldre svenska l)il)liografiska litteraturen förekomma iiij^a uppgifter om Johannes oeh Jonas Burens' h;ir avhandlade evenluella ulgivningsverksamhet. vare sig hos J. .ScatKFl'KiU'S, Sveeia literata. 2. ed. (Ilamburgi 1098). s. J9 .äd. dTö f. eller hos .\. .\. V. STiKliNMAN. Bihliotheca Suiogothica. Tom. 1 (handskr. (' 199 i l'p|)sala universilels hihliotek). fol. d2.)v -;i41v oeh Tom. ‘i (llolmia' 17dl), s. ddS. Stikhnman (Tom. 1, fol. d39r) tillskriver emellertid Johannes Burens ett numera ohekant manuskript med titel: Corpus idriusiiue .luris Civilis et Munieii)alis Begnorum .Sueeia' tam novi quam antiqui, Ihet är: Lagha samnan å Swea oeh Cötha Laghum, tluir hädhe gamble oeh nyia Laghböeker sä \v;il stads som I.andslagen, sä oeh forna Konungars oeh Begenters allmennelige Landsstadgar äro samkadh vti M.SS. Hj. LiNnuoTH, a.a., s. 9 f., dl, 278. -- Coi.i.UN. a.a., 2, sp. 8r)0.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=