RS 2

(53 HÄLSINGELAGEN OCH DESS TEXTHISTORIA (hl jiniui icko ;iv (ryckel utgivna på originalspråket, men några år tidigare (1594) hade Arild lluilfeldt i Köpenhamn idgivil en av en onämnd verksliilld dansk översåltning av konung Magnus Ilåkonssons Ilirdskra eller (iårdsråtl. Hekanlskapen med den gamla norska hirdlagen var för konung (5arl IX vid denna lid av siirskill intresse, enär han just under dessa år var ivrigt sysselsatt ~ förutom med det allmänna svenska lagförhiiltringsarhetet — med planen på en reorganisation av den svenska adeln.Den enligt vårt antagande av Johannes Burens verkställda översiitt- xvii ningen av lluitfeldls arbete inel. företalet blev då ieke av trycket utgiven, men den utgavs anonymt fyrtio år senare (1(548) av hoktryckaren Ignatius Meurer i Stockholm. I sin tillägnan till dåvarande hovriittspresidenten riksrådet och riksdrotsen greve Per Brahe m. fl. av rikets dignitiirer och högre ämbetsmän omtalar Meurer, att riksdrotsen till tryckning lämnat honom den »'Fractat», som Meurer nu idan angivet översätlarnamn utgav. Burens’ översättning hade förmodligen blivit liggande i det kungliga kansliets arkiv, ur vars gömmor den nn blev av Per Brahe framdragen som ett inlägg i den på l(54()-talet uppblossade väldiga kampen om adelns privilegier.’” 1 I ppsala universitets biblioteks tryckta katalog finnes väl Iluitfeldts översättning (1594) upptagen,’-” men där saknas ujipgift om den svenska översättningen. Att »J. Burens» verkställt den är 1(548 tryckta svenska översättningen uppges emellertid av Möliius (185(5) och Maurer (1878).-’ Det är tydligt, att '' .lolianiics Burens kiiiule dock till den då i kansliets arkiv befintliga handskrivna »gamla norska lagboken», vars första parti idgjordes av Magnus Håkanssons llirdskrå; se G()DE1., Fornnorsk-iskindsk litteratur i Sverige. 1 (.\nti(]varisk tidskrift, lö: 4. — Stinn LSOS, s. 2() ff., ;$()). denna alltjiimt bevarade liandskrift (som Medeltidsbandskrift Lö i Lunds nniversitets bibliotekI. vilken bar anviints oeh eiterals av Olaus Pelri. och dess Till :i g g. Om historia se Xei.son. »Then norska lagbboken» i S!oekbolms Franciskanerkloster (Nordisk tidskrift fcir bok- och biblioteksviisen. Arg. 30 (lt)4Sl, s. 1 l(i). Se S. Bkuc.ii. Karl IX oeb den svenska adeln. .\kad. afb. (Fi)s. 18<S‘J). - Om fiirhållandet mellan adeln oeb konungens bird se K.-IT Löi-QVIST. Om riddar\:isen oeb friilse i nordisk medeltid. .\kad. avh. (Lund Ht.'k’)!, s. 103—213. Om ståndsstriden under drottning Kristinas tid se H. Lövc.UKN. Ståndsstridens u])|)komst. .\kad. a^ h. (IJ^s. 191.")). Catalogus Bibliotheca' .\cademia' Fpsaliensis, 11 (Fps. 1814). s. 197. -' Til. Möims. Catalogus librorum Islandicorum et Norvegicorum a'tatis

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=