RS 2

(52 AXEL NELSON Hureiis var en lärd av stora malt, som salt djiipa spär i den svenska velenskai)shistorien. var Jonas Hnrens en habil, begåvad ocb användbar kanslitjänsteinan. vars tiirtjänster falla inom andra områden än forskningens. Om Johannes Burens' intresse IVir de fornsvenska lagarna föreligger ett vittnesbörd redan från år 1590, då ban nr llälsingelagens Konnngsbalk 11 avskriver förteckningen över Uppsala Öds gods i Hiilsingland.’^ Den handskrift, varnr Bnreiis gjorde ifrågavarande XVI avskrift, kan antagas hava tillhört det kungliga kansliets arkiv ilill vilket den unge Burens, som i början av år 1590 blivit kanslitjänsteman, hade tillträde). En jämförelse med 1(509 års editio princeps av Ilälsingelagen ger vid banden, att dennas fiirlaga i allt väsentligt överensstämmer med den av Burens avskrivna texten, ocb således kan antagas vara identisk med Burens' förlaga. Själv blev Burens år 1(501 ägare av en annan handskrift av Hälsingelagen, varom mera längre fram i denna framställning. Om Burens’ kännedom omde gamla lagbandskrifterna ocb överhuvud om de svenska medeltida handskrifterna ger en av H. Scbiick gjord sammanställning vidare upplysning. Johannes Burens' befattning med de gamla landskapslagarna är för hans lid enastående ocb bar före honomnågon motsvarighet endast hos Olaus Pelri. Det är emellertid icke endast de svenska rältskällorna, som Johannes Burens ägnat sin uppmärksamhet. Enligt hans självbiografiska anteckningar erhiill han den 17 dec. 1(505 konung (5arl lX:s befallning att till svenska översätta »gamla Norske Lagboken», vilket han verkställde påföljande vår.^*’’ Några norska lagar voro ocli nicd några tillägg omtryckt i sitt arhetc Ur on .samlares anteckningar (.Sthm och fpps. 1883—8t>, tr. 1887). s. 8—1161). I en av Bnreiis' anteckningsböcker (handskr. /•'. a. (i. i Kimgl. Biblioteket i .Stockbolml förekommer följande: »\'psala öde i Xorlanden vtscbrefne af llelsingelandz T.agbok gammiil then. 8. Decembris Anno ('.bristi 17)90. -Simnarsti Höger. Höger i .Snndaby. Höger i Norstigi. Ness i Silangri. Xorstiger i .Siöborad ocb Kutnhy. Thessa Bya må ingen vndan kronuni skipti eller sälie ocb det der ^•ndc^ ligger». H. .Sc.HCCK. a.a., s. 80—89. — .\ngående ntgivarskapet av de fyra medeltidslagarna siiger .Scbiick utan att anföra något stöd för påståendet (s. 81): »alla av .lonas Burens, ej, som man en tid trodde, av .lobannes Burens». Se Samlaren, .\rg. 4 (1883), s. 37 ocb 38.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=