RS 2

()1 MÄLSINGKLAC.KN OCH DP:SS TKNTHISTORIA All Sliornhielii) använt sin luislnis farbror Jonas Burens som xv mellanhand birklaras av den nära förbindelsen mellan denne, som bodde i Sloekbolm ocb därbir lätlare var fillgänglij,* fin' Sfiernbielm. oeb kusinen Johannes Burens, som l)odde i Uppsala oeb på \’årdsätra oeb i)å grund av sjukdom och hög ålder icke längre var i stånd alt tillvarataga sina intressen. Sliernbielms villnesbiird om ulgivarskapel av de fyra medellidslagarna kan, hur viktigt det än är, icke betraktas som ensamt avgiirande. Hans uttalande, f(')r vars hemul han dock åberopar Jonas Burens .sjiilv, beriir förhållanden, som ligga fyrtio år tilll)aka i tiden, och Stiernhielm kan ha begått en —som Klemming uttryckt det — namnIVirväxling. De samtida källorna lämna oss emellertid icke utan indicier hir frågans avgörande. Av de bägge kusinerna Johannes och Jonas Burens är den äldre, Johannes, den utan jämfiirelse mest betydande.Medan Johannes inenia h;ir ooli (t;ir», har .\lv.4U Xelson, a.a., s. 62 f. föraiilells all iillala en förmodan, alt del var ju.sl denna numera förs\imna liandskrifl. .som inneliållil del v;islg()l.ska lagiragmenl. som är känl under namnel »llednalagen». - '1'i 1 1 ä Kn sådan förmodan liar sedan iiven ullalals av ,1. Rosén i llislorisk lidskrifl, .\rg. 66 (1046). s. 207 nol 2. Anlagandel, all »llednalagen», som eiidasl Itevarals genom ålgärder av Olans Pelri, dels genom dess inlagande ! dennes löi .Swensk ('.röneka, ed. .Sahlgren. s. 44 f. oeh dels genom dennes lillskrivna a\skrifl av den å 1>1. 42' av .\ngsöhand.skriflen av I’jiplandslagen [om denna liandskrifl. som numer är avsedd all eileras som eod. I'jis. R 4;'), se .\xi:i. Nki.son. .\ngsi>liand.skriflen av rp[iland.slagen. Ridrag lill gamla liandskriflers liisloria (i Nordisk lidskrifl för hok- oeh hihlioleksviisen, .\rg. 40. lO.Ö.O. s. 14') -l.')4||. ;>r avfallad på viislgölska, iir ulförligl moliveral av L. F. Leffler i K. \hllerhels-, hislorie- oeh anliqvilelsakadeiniens månadshlad, .\rg. 8 (1870). s. 124 ff. .\v annan mening ;ir emellertid I. Slåhle i .\rkiv för nordisk filologi, Rd 60, 10,'>4. s. l.OO ff. *•' De viktigaste arhetena om .lohannes Rurens’ vitlfainnande verksamhet iiro 11. llu.l)KBH.\Nl), Minne af riksantikvarien .Tohannes Rureiis (.Svenska .\kademiens Handlingar ifrån år 1886, Del 26. Sthm 1010, s. 57 460); H.i. LiNOHOTii. .1. 'I'll. Rurens. den svenska grammalikens fader (Samlingar ulg. af Svenska Fornskrifl-Siillskapel, 42. —Lund 1011—12); H. Scili'CK, Kgl. ^■ilterhels-. Hislorie- oeh .\nlik\ilels-.\kadeinien. Dess förhistoria och historia, 1 (.Slhin 1062); S. Lindkoto, Paracelsisinen i .Sverige till 1600-lalel.s milt (Lyehnos-hihliolek, 7. -- I jips. 1046), Kap. 2; Johannes Rurens, s. 82—2,")2. — En viklig kiilla iiro de .\nleekningar af JoiiANNES Thom.E .\c.rivii.I.EN.si.s Rcueu.s, som (i. Ii. Kle.m.mi.no efter Rurens' i Kungl. Rililiolekel i .Stockholm förvarade spridda egenliiiudiga anteckningar, huvudsakligen anteckningar i almanackor, utgivit i Samlaren, .\rg. 4 (1886), s. 12—46, 71—126, Ärg. 5 (1884), s. 5—26

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=