RS 2

(50 AXEL NELSON 1645 till Arkivet återlämnat Västgötalagen och dels att han till Johannes Burens' disposition i Jonas Burens' hus lämnat kvar de (ivriga lagarna, nämligen »twänne Exemplar af ÖstgcilhaLagen; El t af VplandzEagen och Iwå andre Vplandz Eagh hiiker», sedan han av Jonas Burens erfarit, att Johannes Burens redan använt dessa laghandskrifter för de av honom på konung C.arl IX:s hefallning utgivna lagarna. Hennings missu])pfattning av skrivelsens inneh()rd är fiiranledd därav, att han icke heaktat, att i Stiernhielms ord:*° »iagh hirnam af Jona Bureo. att han allredo hade haffl och hrukat them ...» luni icke syftar på Jonas Burens, utan på den i det omedelbart föregående omtalade Johannes Burens, som ju varit den, som fiiranlett regeringens åtgärd att av Stiernhielm återfordra de fran Johannes Burens på sin tid av honom lånade laghandskrifterna. Hennings mindre noggranna analys av Stiernhielms ord har medfiirt. att Henning attrihuerat till Jonas Burens iiven den omedelhara fortsättningen av Stiernhielms uttalande: »i collation af all then lagh. som han opå sal. och hiiglof. i åminnelsse konung (’.arts hefallning hafuer låtit tryckia» och därav slutit, att Stiernhielm påstått, att Jonas Burens utgivit de under ('.arl IX:s tid av trycket utkomna fyra medeltidslagarna. Vad Stiernhielm i själva verket uppgivit är tvärtom, att alldenstund Johannes Burens redan utgivit dessa lagar, denne icke längre kan anses ha behov av dem. I fortsättningen av sin skrivelse meddelar Stiernhielm som redan nämnts —, att han vid en avresa till Einland hos Jonas Burens för Johannes Burens' räkning lämnat kvar de återfordrade laghandskrifterna utom ett exemplar av Upplandslagen, vilket han av misstag trott vara en Västgötalag och därför tagit med på sin resa, men säger sig nu vilja återsända.^- såGödki.. a.a., s. 2.30. (iÖDEL. a.a., s. 236. Osäkert iir, huruvida ifrågavarande liandskrift verkligen då återkoininif. Den anges iinnu vara kvar hos .Sliernliiehn i ett den 19 februari 16-18 av .lohannes Burens ined en annans hand (.lohannes Burens var då en 80 år gammal, lain mani underskrivet kvitto, tryckt av Gödkl a.a., s. 294 f. Gödel uttalar en förmodan. att det var denna handskrift, som legat till grund fiir 1607 års edition av ' Jiplandslagen. .Av den lieskrivning jiå handskriftens innehåll, som .Stiernhielm hininat (GciDEi.. a.a., s. 2371, niimligen att han först trott den vara en A';istgötalag, men sedan funnit den vara en Upplandslag med några viistgötska *frag-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=