RS 2

58 AXEL NELSON lattals av forskarna och är den enda, som framträder i den senaste l)ibliografiska ® och rättshistoriskalitteraturen. Hennings uttolkning av Stiernhiehns skrivelse var onekligen mycket välkommen, ty man kunde ju icke i längden slå sig till ro med Klemmings ologiska bevisföring för antagandet om Jonas Burens' utgivarskap. Vid närmare granskning konstaterar man emellertid, att Hennings uppfattning av skrivelsens ordalydelse icke är den riktiga. Stiernhiehns skrivelse är svar på en efter Johannes Burens’ 1. Loi.i.i.(\, .S^erige.s l)il)li()gral'i. KiOO-lalot. Bidrag till en hihliogralisk förteekning. Bd 1 (fpp.s. 1942—1‘)44). .sp. 488, 490, 482. 487. " Nki.son, Envig och iira. En .studie över ett fornsvenskt lagfraginent i.Saga och .Sed. Kungl. Gustav .\dolfsakademiens .Irshok, 1944. tr. 1945), s. 57. hl 'rill svar å den gjorda reklamationen avhit Stiernhiehn från Wasula den 28 Jan. 1G48 två skrivelser, dels till drotlning Christina och dels till statssekreteraren .\ndreas Gyldenclon. Biigge skrivelserna ;iro efter originalen in extenso år 1945 utgivna av P. Wieselgren i 5:e delen (Itrev och inlagor) av Samlade skrifter av Georg Stiernhiehn (Svenska författare utg. av Svenska vitterhetssamfundet. 8), s. 122—124. Er tlenna edition himnas hår utdrag av de för frågans hedömande relevanta partierna. 1. .Skrivelsen till drottning Christina: »E. K. Maj:ls .Mlernådigste .Skrifuelze. daterat i Stockholm, den 10. Novemh. den iagh den 10. huius i \'nderdånigste wyrdning hafuer undfångit. till plichtig lydna och föllic; öfwersänder iagh med afskickade Enspiinnare Stephan Erichsson. så månge antiipiitethiiker. och Collectanea, som iagh ifrån .Swerige med niigh hijtöfuerhracht hafuer, vviil inlagde och förwarade. The öfrige. någre Laghhöker. Ihem iagh sågh migh til mit vjisål inthet wara nödige hlefue ståeiule i Jome Burei huus. Ihärom iagh widh milt afresamle .loh. Bureum aviscratle. (iatalogum hafuer iagh siindl. Secret. Gyllenklo tilhanda.» 2. Skrivelsen till statssekreteraren Gyldenclon: »II. K. Maj:is .Mijn .\llernådigste drottnings href och hefalning til ^■nderdånigst hörsamheet öfuersiinder iagh med afskickade Ensjiiinnare .Stephen Erichszi()n) alle the anticjiiitets höeker. som iagh för någre åhr sedan af .loh. Bureo annammat och medh migh hijtöfuer hrachl hafuer: nemhl. 1. Enarrat. Bihlic. 2. S. Kong Olofs chronica. 3. Sudennanna lagen. 4. .loh. Burei egne colleciaiiea. 5. Chronica om fem Swerig^es) konungar. 0. Ormr Snorres l)Ook. 7. .Icsu Syrach norsch. 8. Postelli de Orig. 9. .lornandes. 10. Westgöthe lagen, iir af mig inlefrerat in .\rchivum a:o 1()45. Diiropå iagh hiir hijiiiggcr löåch Larsons Quitans. The öfrige, såsom twänno Exemplar af OstgöthaLagen; Ett af \plandzLagen och twå andre Vplandz Lagh höker, sedan the kommo til Stockholm och iagh förnam af .lona Bureo. at han allredo hade hafft och hrukat Ihem i collation af all then Lagh, som han.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=