RS 2

57 HÄLSINC.ELAGKN OCH DHSS TEXTHISTOHIA ruder senare lid har man som utgivare även av dessa lagar tiinkl sig Johannes Burens' kusin Jonas Burens (f. 1575, d. 1655). som fakliskt på konung (iuslal’ II .\dolfs uppdrag år 1618 utgav Stadslagen. Den l‘(■)rsle. som j)åstått. att utgivaren ieke var Johannes Burens, ulan Jonas Burens, är G. !•]. Klemming.^ loi enkel namulVirviixling skall enligt Klemming hireligga. Hans argumenlalion går ut på. att den som år 1618 fiek i uppdrag att utgiva Stadslagen (vilket xiii uppdrag Jonas Burens då 1'iek och år 1618 fullgjorde) t)ch Västgiitalagen måste ha varit densamme, som åren 1607—1609 utgivit de fyra andra medeltidslagarna, ty man har ingen anledning att antaga, säger han, alt man fråntagit den tidigare utgivaren uppdraget att fortsiitta lagiitgivningen. Kfler ett muntligt meddelande av Klemming hade L. F. Leffler med instämmande redan några år tidigare offentliggjort'’’ dennes uppfattning. Klemn\ings åsikt har ansetts hava fall sin bekräftelse genom ett av Giidel ** år 1916 pul.li(a‘rat, den 28 januari 1648 daterat aktstycke av den man, som då innehade uppdraget att utgiva de gamla lagarna, (ieorg Stiernhiehn. Den fulla konsekvensen av Stiernhiehns skrivelse drogs emellertid IVirsl 1982 av S. Henning.’ Dennes förklaring: »Härav framgår ju tydligt och klart, att det verkligen var Jonas Burens, som utgivit Upplands- 1607, Öslgiila- 1607 och Hälsingelagen 1609 samt Kristofers landslag 1608», har sedan allmänt om- ‘ .Sainlan-n. ä (KSS-1). s. l.‘i. K. \'iUt'rlu‘l,s-, llistorio- ocli Anli(ivilof.s-Ak:uU'iniens Måniutsl)l;ul, 1879. s. 1 10. I .sin iippsal.s Oni 1()()7 års iip[)laga af rplaiulslagcMi (Tpsala I nivorsitols .Årsskrift. 188(6 s. 1 siigor I.KKCl.cu. att iil};ivarons namn iir nhekant or-l\ att inan utan j'illif'a skäl fnissat pä .loliannos Hureiis. .Att .lonas Hurous är den anonyme iilfiivaron uppjjes av R. (iErzTK. Fornsvensk l)il)liografi (.Samlingar ulg. af Svenska Fornskrift-Siillskapel. — Slliin 1908). s. 148. 1.V2. 1()(). lo;!. '' y. (i()l>El,. Sveriges medeltidslitteratur. 1’rovoniens (.Sthm 1910). s. 280 f. - (iödel framkastar (s. 194) möjligheten, att Jonas Hureus tillsammans med Nils (Jiesneeoiiherus liaft editionsverksaniheten om hand »iiven under Karl IX:s tid». ” S. Henni.xc. F|)])landslagens redigering och dess handskrifter. En studie kring 1007 års editicui (.Arkiv för nordisk filologi, Hd 48. 1982). s. 120 f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=