RS 2

Ö6 AXEL NELSON frängdo wordne, af wåre Landsmän som hädhan af Rijket äre dragline, och öfwer Iheras Land och Rijken äre rådhande blefne, efter som bewi jslighit är af the Göthers och Longobarders Lagh, som änmi är fiir handen. Therföre hafwe wij vthi alle Rijksens Landsändar medh störste flijt och åhogha, latit vpsökia alle the äldste och sanferdigste Laghhöker wij hafwe kimnit öfwerkomma, XII och sedhan, efter som the vthi framfarne ware Fiirfädhers Swerikes Konungars och Regenters tijdh. hafwa lirnkadhe warit. nädighest efterlatit til at tryckias och publiceras. Och sasom ^’plands och Östgöta laghhöker äre alredhe efter war nådighe hefalning af Trycket vthgångne, och the andre, som äre. Siidhermanna, Wästgiita. Wäsmanna och Helsinge laghbiiker. medh thet fiirsfe skole lilifwa fiirferdighede: Så äre wij och tilsinnes til at late tryckia Ölands, Smålands, Wermelands, Närikes och Finlands, och flere landsändars Laghhöker, så snart wij kimne af them någhre wisse och trowärdighe exemplaria öfwerkomma. Regäre fVirthensknld af idher, trogne vndersåter, at såsom Ihette ländar wårt heele Fädhernesland och thes Inbyggiare til myckin efterriittelse, ähro och heriimelse. At j sådane exemplaria. så månge som j hafwe, wele lata komma oss til handa, om någhre sådane Laghhöker hoos idher knnne finnas. I konung ('.arl IX:s tid blev emellertid ytterligare blott en av de åsyftade lagarna utgiven, nämligen Hälsingelagen, som utkom a\ trycket år IGOh. I ingen av de fyra således under åren 1007—1609 utgivna lagarna är utgivaren namngiven, och i samtida officiella handlingar finnes därom icke heller någon underrättelse. Den rättshistoriska forskningen har därför härutinnan varit hänvisad till mer eller mindre sannolika antaganden. Länge antog man - såsom något självklart, som icke beluivde bevisas, alt den icke namngivne utgivaren varit dåtidens friimste antikvariske forskare i Sverige, Johannes Rureus (f. 1568, d. I(i5‘2): all detta antagande vore troligt, ansåg även (',. ,1. Schlyler,^ alltjiimt ulan bevis. - F. Hcrmax. Oni Frovince Lagarnos .\ll(lor (K. ^’itlo^hots-. llislorio- och .\nliquilets-.\oa(loniions Ilamllingar. Dol (>, Sthm 1800), s. 220 ii. LIT ooh s. 2;i2 n. 1(5(5. C. ,1. .ScHLYTKU. .Samling af Sworigos Gamla Lagar [S.S.G.L.], Bd 2 |LS;50), s. XVI f.; Bd 3 iLS34). s. LX; Bd (5 (1844). s. X och Bd 12 (18(50). s. XClll: »Troligen har donna (.); Lamlslagen) ooh do öfriga i K. Carl lX:s lid tryokla lagl)öckorna hlifvit iilgifna af Riks-.\ntiqvarion Johannes Thoma' Biirous. men jag har ingen siikor kännotlom dorom».

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=