RS 2

05 HÄLSINGELAGEN OCH DESS TEXTHISTORIA lätlnad i'ör läsaren har jag tillagt avhiUlningar av titelsidan till Landslagen KiOiS (som var en av de fem åren 1607—1618 utgivna medeltidslagarna, som Johannes Burens år 1619 skänkte till den just det året från utlandet hemkomne mag. Olaus L. Laurelius), försedd med Johannes Burei\s' dedikation till ilenne Laurelius, oeh av hl. 1'', 1'’, 12'', 12'' och 67‘' av cotl. Ups. B 49. För att underlätta läsningen av delta omtryck av min Inledning och identifieringen av detta med det ursprungliga trycket har jag i omtryckets marginal utsatt del ursprungliga tryckets romerska sidheleckningar. .1. .V. Sl'^DAN dl; för S\'KR1GFS olika landskap av gammalt gällande xi lagarna vid mitten av det 14:e århundradet avlösts av en rikslagssliflning (Landslagen och Stadslagen), fortsatte landskapslagarna all gälla som siibsidiiir rätlskälla var och en i sin landsända. De voro visserligen upptecknade och i avskrifter mångfaldigade och vissa av dem l.o.m. stadfästa av konungen, men de förblevo alltJämt i likhet med rikslagarna otryckta. Det var först i biirjan av det 17:e århundradet, som man på konung (åirl lX;s befallning skred till lagarnas utgivande av Irycket. Är 1607 trycktes sålunda Fpplandslagen och Östgölalagen och år 1608 Landslagen. I företalet till den sistnämnda lageditionen* utvecklar konungen planen för det fortsatta utgivningsarbelet i följande ordalag: FL och idher sampllighen är thet wäl wetterlighil. hurnledhes frainfarne Swerikes och Gölha Konungar och Regenter, hafwa på ålskillighe lijdhar til rätts och rättwijses styrkelse, latit öfwersee och förhältra Swerikes Lagh, efter som läghenheterne och tiltallen hafwa medhgifwit: Men på thet at sådant theres välmcenle arbete och Laghhöker, medh lijdhen icke aldeeles skulle fiirkomma, eller hlifwa förfalskadhe. såsom och, at allom må wellerlighil wara, at Swenske och Göta män hafwa för månge hundradhe åhr sedhan. Ja, vlhi sielfwe Hedhendomen haft Lagh och Stadhgar, ther the sigh efterrättat hafwe, af hwilken Lagh sedhan månge nyttighe stycken fremmande Nationer äre vppå ■ Sc .1. ItiDiucc.K, S^•c^.sk lagl)il)lu)grafi för tiden före 17:14 års lag (Sthni 191.öl. s. 8. a) IL K.ler, förkortning av liders K ii r 1 i g h e t e r, soin var tilltalsformeln till Förstår, (irefwar, Frijhcrrar. Biseopar, o.s.v., till vilka konung C.arl IX friiinst riktar sig i sitt företal.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=