RS 2

INLEDNING TILL STUDIET AV HALSINGELAGEN OCH DESS TEXTHISTORIA ENLIGT COD. UPS. R49 AV ri:oL. OCH Fil. 1):r AXKI. NIXSOX Xedanslående uppsats är ett omtryck av min Inledning (s. XI—XLVl) till den av Einar Mnnksgaards förlag i Köpenhamn år 1948 publicerade faesimileeditionen av cod. l’ps. B 49, den enda till vår tid bevarade bandskriften av Ilälsingelagen (Corpus codienm Snecicornm medii aevi. Vol. VIII). Omtrycket är ordagrant, endast några bokstavsfel bava stillatigande rättats. Mig bekanta anmälningar äro följande: D. Strömbäck i Svenska Dagbladet 1 9 1949 (nnderstreckare); E. Nygren i Nordisk tidskrift för bokoch biblioteksväsen. Arg. 36 (1949), s. 98—101; C. llafström i Historisk tidskrift, .\rg. 74 (1954), s. 325—328. Till särskilda pnnktei' av min framställning anknyta sig senare i)id)licerade uppsatser av: Axel Nelstm, .\rkebiskop Olof Björnsson den lagkloke och llälsingclagens kodifiering (Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Arg. 38 (1951), s. 1—4; G. llafström. Ledung och marklandsindelning. [Akad. avb., Stockb.] Upps. 1949, s. 229—255: Exknrs. Eorsaringen — vår äldsta rätlskälla; samme förf., Forsaringens lagbnd (Hälsingernnor, .\rg. 1954, s. 5—23.: C. I. Ståble, Om förhållandet mellan Hälsingelagens texter ([Festskrift till] Elias Wessin 15 april 1954, s. 210—230): samme förf.. Några frågor rörande den första utgåvan av Upi)landslagen och dess förlaga (.^rkiv för nordisk filologi. Bd 69, 1954, s. 91—143). Till de av dessa författare framförda argumenten kommer jag att taga ställning ■—- såsom jag redan titligare gjort i min ui)j)sats Studier kring Hälsingelagen (Historisk tidskrift. Arg. 75 (1955), s. 47—58) — i särskilda bärnedan tillagda nya noter, som till skillnad från de äldre, sifferbetecknade noterna bära bokstavsbeleckningar i alfabetisk följd. I vissa fall bar jag ansett lämpligt att till redan förefintliga noter tillägga ytterligare hänvisningar och reflexioner. Vad som sålunda tillagts är alltid betecknat som Tillägg. Till

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=