RS 2

53 OM VADAVKHKEX 1 DKN SVENSKA LANDSKAPSHÄTTEN oujipsålligt l)roll kunnat genomföras ulan koiningamaklens ingripande, ty något sådant år här inte att räkna med. lliir kan (iverInivnd endast kyrkan komma i betraktande som inverkande utomstående faktor. Hedan det nämnda iäirliållandet med (IL visar, att de kyrkliga straffriiltsprinei|)erna även påverkat det högre stående skikt av lekimin, som omhesiirjt eller medverkat vid de svenska landskapslagarnas nlformning. Mot ett antagande, att skillnaden mellan vilja- och vådagärning i svensk riitt ytterst bottnar i kyrkligt inflytande, kan inte den invändningen gciras, alt man i så fall borde vara berättigad att vänta, alt en genom olycksbiindelse åstadkommen skada hade förklarats siraffri och således ntoni dolosa endast kidposa handlingar varit sirallbara. 'Fy i betraktande av bondesambiillels naturliga motstånd mot reformer, .som riktade sig mot vad man l)elraklade som hävdvunnen rätt till kompensation fcir tillfogad skada, hade del nog varit onuijligl all dekretera, att skadegörelse på grund av en olycksbiindelse inte skulle medfiira någon riittslig påföljd alls. Det var redan ett stort steg framåt om man i praktiken kunde genomfina, att målsäganden niijde sig med nedsatt kompensation fi')r en onppsåtlig rättskriinkning.'’” Med del dåvaranderätlegångssyslemel var del, .s(^m sagt, i allmänhet inte heller nnöjligl all utreda om skada fihorsakals genom olyckshändelse eller vållande. I (Milif’lu'l ined den i ])riiniliv r;ill i,':illande reeiproeitel.spriiU'i|)en måste en k<)mj>ensati(>n. snm understeg värdet av lilllogad skada, lia varit l'('>r svensk r:ilt främmande på en tid. då de enskilda upj)gjnrde sina mellanliavanden nian inl>landning av slalsmaklen, neh della liåde då skadan var av immateriell och då den var av materiell art (se ang. reeijnoeitetsprineipen riii HNW.M.n, Werden. Wandel nnd (iestaltnng des Ueehtes. s. 5 ff., 18, ff.i. 1 fråga oni oup]),sålliga kriinkningar av mansludgden finnas ännu i land.skai).srällen lydliga indirekta \illnesl)()rd Inirom (se ovan s. .‘14 f.. dT f.. 42 f., 44, 4.') ff,: angående on|)i)sållig eldskadegiirelse se I L Hi), 24: 2 oeli Inirlill ()(an s, ai f„ 881,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=