RS 2

41 OM VÄDAVERKKN I DEN SVENSKA LANDSKAPSRÄTTEN doni. priiniirl ansvarar lör hoten, medan målsmannens ansvar är sid)sidiärl. F(‘)r vissa l)roll är kvinnas ansvar redan enligt den iildre landskapsrällen primärt. Siirskilda ])eslämmelser meddelas om ansvar för vansinnigs gärningar. Fcirst må omnämnas ett danskt lagrum, E.sjL III, dö, som klart helyser den ursprungliga npptallningen nr principiell synpunkt. Där stadgas, atl om en hroder eller en annan nära trände offentligen på tinget åtar sig förmynderskapet för en sinnessjuk, han då också påtar sig ansvaret för dennes gärningar, alldeles som om han själv hegått dem. Del ahsolnta ansvaret anses idan vidare vara en konsekvens av förmynderskapet. Atl detta övertas på ting hör säkert till ett senare stadium. Ursprungligen har del emellertid inte ftirekommit något särskilt fcirmynderskaj), utan detta utgjorde en i hnshondeväldet ingående hefogenhet. Fcirmyndarens ansvar fiir myndlingen härleder sig således nr hnshondeväldet. Även enligt de svenska landskapslagarna bör ansvaret hir en vansinnigs gärningar npj)fallas som förmyndaransvar.'^’ Detta ålägga svealagarna nttryckligen den vansinniges närmaste arvinge eller arvingar. Fcirmyndarens ursprungligen obegränsade ansvar f()r myndlingens gärningar har i de svenska landskapslagarna redan betydligt mildrats. I \’(iL 1 Md. 7 ( =11 Dr 18) stadgas härom fciljande: Dra^jian' galin man man hipa'r or handnm höta' han apta'r imvd niv marknm (Schlyters edition). De flesta (iversättare ha ansett alt »galen man» är snhjekt till »hlila'». Detta innebär att ansvaret ftir hoten primärt åligger denne. Schwerin översätter emellertid »hiita'» med »man vergelle».’^** vilket i varje fall sakligt sett :ir att fliredraga. Då det föridsälles all den vansinnige varit hnnden. tyder nämligen delta på, atl del fanns en eller flere vårdnadsskyl- .■!.! ,]j.( lu'ija vi oss mod all tiiiiivisa lill KsTi,.\NnKu. i Tidskr.. ulg. av .Jm-id. Eöroii. i Finland 1.S97 s. d()‘_> H'.. 37;! f.. o. 424 14’. l.soiö; s. 4145 14'.. 444 I'., 447 1’. o. 47)4 f l'. (kvinnai. So Riktsc.hkl, arl. \'oriniindsolial'l i Hoops. Roalloxikon dor gornianisohon .\llorlnni.skiindo 1\’. 1918 -19. .Så Amiu.x, a.a. 1 s. 401. .ScHVi’KuiN. (iormanonroohlo. IRl. \'ll. 1935. s. 14.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=