RS 2

42 KAGNAR HK.MMER (iiga släktingar, vilka liksom enligt svealagarna voro ansvariga lör boten. Denna tolkning nteslnter inte moj’ligheten. att den vansinnige siibsidiärt ansetts ansvarig, om han hade egendom. Den tcheskrivna hoten 9 mark utgör lagens högre hot liir vädadråp, som till beloppet motsvarar mälsägandehoten vid iippsåtligt dräp. Om den eller de vårdnadsskyldiga varit ansvariga, så medger själva lagrummets innehåll inte någt)n längre gående slutsats iin den, att ansvaret berott på att 1'ängselanordningarna inte varit tillräekligt effektiva. Här föreligger i så fall ansvar för vållande. Kriteriet på detta anknytes emellertid till en yttre omständighet, att den vansinnige kunnat bryta fängslet. Wilda har förmodat att frändernas ansvar enligt VGL såsom enligt motsvarande stadgande i TL var anknutet till underlåtenhet att lysa den vansinniges tillstånd.Detta är inte omöjligt, men då ^’(IL inte uttalar sig i frågan, kan Wildas antagande inte bliva mera än en lös fö)rmodan. 1 l’L Ml). 2: 1 stadgas i ämnet fiiljande: »Mister någon vettet, skall man knngiira det infiir grannar oeh soekenmän oeh inför ett hnndaresting. och hans fränder skola hålla honom i fängsel. Kan han komma ur fängslet, dräper han man eller bränner hy, ligge då hy i vådagäld. sju marker. Kj är den hoten större, om också både brinner hy och honde. Dräper han eller sårar en man. det vare allt i vådahot. sår i tre örar. dödsdråj) i sju marker. Så skall hans arvinge både taga och gälda för honom. Finnes ej vittne om att kimgilrelse skett, så som mi är sagt, då vare hans gärning i viljaverkshot (j. wilia' wan'kiim). både det som han själv gör och likaså det som göres mot honom.» För att arvingen skall ansvara endast för vådagärning fordras enligt lagens ortlalydelse, att lysning av den vansinniges tillstånd på föreskrivet sätt skett. Ansvaret grundar sig således på försnmmelse. Fagen fcireskriver all den vansinnige skall hållas fängslad, men någon l)evisning om att delta iakttagits är ej föreskriven.’*^ M’ilda har velat tolka detta lagrum liksom VGL:s stadgande så, Wn.n.A, a.a. .s. (>40 1. I KrLL Drvd. l.'jtpr räkna.s mod niöjlighoton alt friindorna inte lycka.s infånga don vansinnige. Enligt donna lag utgör såloilos den omständigheten, att den vansinnige hållits fängslad, inte någon ahsolut fi’)rulsätlning fiir det lindrigare ansvaret, ulan endast underlåten lysning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=