RB 60

138 s.; 8:o) ingick förutomden obligatoriska historiken (s. 3-44) också en utförlig översikt över lagstiftningen i Finland, Norge och Danmark (s. 105-129) samt Preussen (s. 129-140). Johan Thyréns avhandling »Makes gäld enligt svensk rättsutveckling. Med hufvudsakligt afseende på makes före äktenskapet gjorda gäld» (1893; [V] +172 s.; 8:o) var ett arbete, med vilket författaren försökte få en professur i rättshistoria, men det kan trots den rättshistoriska prägeln räknas till familjerätten, då författaren i alla fall på slutet behandlar och tolkar gällande rättsstadganden.Thyrén strävade enligt sitt förord till »att på historisk väg lösa den omtvistade frågan» om makes före äktenskapet gjorda gäld, och undersökningen hade föranletts av Nordlings »Om boskillnad» - vilket författaren önskade framhålla, då han »i fråga om hvad som bör anses för gällande Svensk lag i åtskilliga punkter kommit till en annan åsigt, än den, somi nämnda, med sällsynt skärpa och koncentration förda undersökning utvecklats». 4.5. Näringsrätt eller speciell privaträtt Den i rubriken nämnda termen förekommer i Nordlings föreläsningar i civilrätt (ovan 4.4.1.) vid sidan av civilrätten som privaträttens andra huvudgren. Nordling indelade näringsrätten i 1. privat jordbruksrätt, 2. privat skogshushållningsrätt, 3. privat jakt- och fiskerätt, 4. privat bergsbruksrätt, 5. privat fabriks- och hantverksrätt, 6. privat handelsrätt och 7. privat sjörätt; enligt författaren var dock jakt- och fiskerätten »mindre utvecklade».Detsamma kan sägas om vissa andra av författaren uppräknade rättsområden, och den åtminstone i Finland använda benämningen »jord- och vattenrätt» kan med fördel ersätta Nordlings »privata jordbruksrätt». 4.5.1. Allmänna arbeten Lars Lindes år 1852 publicerade »Försök till systematiska framställningar» av ekonomi- respektive kamerallagfarenheten (del II, 168 f.) komut på 1880-talet i betydligt omarbetat och utvidgat skick med nya titlar. »Sveriges ekonomirätt» (1888; VII-1-960 s. inkl. reg.; 8:o) omfattade liksom »ekonomilagfarenheten» i stort sett det rättsområde, som här har kallats speciell privaträtt, och framställningen var enligt förordet avsedd att användas både somlärobok vid de juridiska fakulteterna och somhandbok. 4.5.2. Jord- och vattenrätt Gabriel Thulins i Lund försvarade avhandling »Ommantalet, I» (1890; 132 s.; 8:o) är ett rent deskriptivt arbete, somtill hälften (s. 65-128) består av en redogörelse för mantalet i olika landskap. Thulinfortsatte sitt arbete med den andra Positiv recension i TfR 1894, s. 100-107 (K. Olivecrona). Nordling, s. 41.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=