RB 57

Perspektiv, begrepp och och angreppssätt 33 Frågan omhur ordning skapades (och kan studeras) hänger nära samman med frågan om de djupare förutsättningarna för absolutismen och dess försök att skapa ordning, disciplin och förutsägbarhet. Här hnns det vissa antydningar till kausalitetsresonamang hos Oestrcich, liksom hos Max Weber (på vilken Oestreich delvis bygger). Stefan Breuer har lyft fram dessa antydningar, som finns mest explicit formulerade hos Weber. Den ena förutsättningen anges vara att hushållen i samhället förlorat sin gamla roll som suveräna produktionsenheter. Detta antas i sin tur bero på att de mist kontrollen över produktionsmedlen; därigenom minskar hushållsmedlemmarnas oberoende drastiskt och de kan lättare göras till föremål för yttre, disciplinerande påverkan. Här understryks alltså betydelsen av egendomsförhållandenas utformning och förändring: hushållens försvagade kontroll över produktionsmedlen blir strategisk för att förstå i vad mån den absoluta statens uppfostringsprojekt blev framgångsrika, liksom den hos Robert Brenner (och tidigare Karl Marx) sågs somen förutsättning för kapitalismens genomslag i Västeuropa.'- Den andra förutsättningen är att det över huvud taget skall framstå som tänkbart att styra samhället genom medvetet formulerade rättsregler, tiär återkommer frågan omhur man i äldre tider sett på skrivna lagar: somen delmängd av det rätta i behov av social legitimermg, eller som ett uttryck för statsmaktens intentioner och förändringsprojekt, och per dehnition legitima. Denna skillnad, som berördes i kapitel 1, blir i detta historiografiska sammanhang en vattendelare med stor teoretisk innebörd. Stefan Breuer har formulerat det som att det (i webersk mening) traditionella herraväldet måste ge vika för det rationella herraväldet.'-^ Vi kan sammanfatta detta som att egendomsförhållandenas utformningoch inställningen till lagen utpekats somviktigaförutsättningar för framgång i den strävan mot ordning och förutsägbarhet, vilken kommit att förknippas med den tidigmoderna epokens stater. Men även bland absolutismcns föregivna effekter återfinner vi sådant, som har att göra med egendomsförhållandena och rättsystemets karaktär, såsom en väl fungerande civilrätt med bl. a. gott besittningsskydd, avtalsfrihet, samt skydd för att ingångna avtal respekteras. Det finns därför mycket som talar för att ytterligare studier av hur cgcndomsreglerna varit utformade under denna penod kan ge ny och viktig kunskap omdessa processer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=