RS 30

maktdelning och maktbalans vilande i avvaktan på ett förslag om reform av rättegångsförfarandet i övrigt.132 Av särskild betydelse för den fortsatta framställningen är att riksdagen hade makten över finanserna. I statsverkspropositionen begärde kungen vissa anslag, och han var – om riksdagen beviljade anslagen – bunden till dessa inom ramen för varje huvudtitel. Det angavs i 62 §regeringsformen att riksdagen fastställde hur anslagen skulle användas och hur de skulle fördelas på budgetens huvudtitlar. Kungen kunde alltså disponera om medel inom ramen för t.ex. domstolsväsendets anslag, men han kunde inte skaffa nya intäkter eller föra över budgetposter från t.ex. försvarsanslaget. Vissa år gjorde riksdagen undantag, så att kungen kunde använda besparingar till försvarsändamål, oavsett under vilken huvudtitel besparingen gjorts.133 En aktör somär viktig för Skånska hovrättens tillkomst är Karl XIVJohan personligen. Som bekant var han en fransk marskalk som blev svensk kronprins 1810 eftersom Karl XIII var barnlös och den tidigare valda kronprinsen Carl August hade avlidit. Som kommer att framgå i det följande var inrättandet av hovrätten hans personliga initiativ. En bakgrund till detta kan sökas i hans kunskap om det franska domstolssystemet. Han var intresserad av processrättsliga frågeställningar och av att parterna skulle ha nära till domstolarna. Vid sekelskiftet 1800 inrättades en enhetlig överklagandeinstans i Frankrike. Även i Norge hade liknande reformer genomförts. År 1797 infördes fyra kollegiala överklagandedomstolar (stiftsoverretter), och dessa hade av justitierådet Johan Mannerstam anförts som stöd för förslaget på 1815 års riksdag om att fler hovrätter skulle inrättas.134 132 Modéer 1971 s. 18 ff. 133 Oscar Alin, Kongl. Maj:ts rätt i fråga om dispositionen af besparingarna på de fasta anslagen inom riksstatens hufvudtitlar, Stockholm: Norstedts, 1894, s. 1 ff.; Nils Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen. Striden om makten över utgifterna 1809-1844, Lund: Gleerups, 1946. 134 Modéer 1971 s. 51 ff. 75 Karl XIV Johan

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=