RS 30

dansk rätt och göta hovrätt 53 När det gällde tillämplig lag skrev David Svensson att alla domare hade att döma efter Jyllandslagen, om den inte stred mot ”Recessen, som Konning Christ: 4.Mandat sub Dato Koldinghuβd: 14 Augusti Ao 1590 staaendes for i Lovbogen, formelder, samt och efter recesserne, nembl. Christ 3. Friderici 2. Jtem Friderici 2. handfestning, Gaards Retten, föeretten och Birche Retten Etc.”70 ’Recess’ var en beteckning på den lagstiftning som utfärdades vid en herredags slut,71 motsvarande svenska riksdagsbeslut i äldre tid. I sista hand, om det inte fanns någon tillämplig lag idessa rättskällor, ”giör vel huer forskrefne provintz sig sin Lov saa nyttig best ske kand, ind til höye och ofuerdommere anderledes der udj dispensere”.72 Jyllandslagen hade vid denna tidpunkt tagit över mycket av de andra landsdelslagarnas betydelse i Danmark, eftersom den blev tryckt 1590 och därmed var mer lättillgänglig.73 Den tillämpades tillsammans med kung Hans stadslag och Kristian IV:s recess och under senare tid med svensk lag som supplerande rättskälla.74 Ny svensk lagstiftning, som t.ex. 1662 års duellsplakat, 1665 års stadga om eder och sabbatsbrott och 1667 års sjölag, blev tillämplig i Skåne, Halland och Blekinge, och svensk stadslag blev gällande i en nyanlagd stad som Karlshamn och sannolikt även i Karlskrona.75 År 1662 torde vara första gången frågan uppkom om att inrätta en hovrätt över Skåne och Blekinge, och även Halland skulle i så fall omfattas. Adeln och prästerna framställde ett sådant krav på lantdagen i Malmö 1662. Kravet återkom 1664. Då klagade den skånska adeln på att de svenska landsdomarna och domarna i Göta hovrätt inte kunde den danska lagen tillräckligt väl. Adelsmännen föreslog att en hovrätt skulle inrättas i Skåne, under vilken Skåne, Halland och Blekinge skulle lyda. Den svenska regeringen tillmötesgick inte önskemålet, och ”tillkomsten 70 Andersson 1895 s. 43. 71 Andersen och Vogt 2019 s. 124. 72 Andersson 1895 s. 43. 73 Andersen och Vogt 2019 s. 125 f. 74 Modéer 1983 s. 132 f. 75 Modéer 1983 s. 131 f.; Jens Chr. V. Johansen, ”Skåne og retsvæsenet 1658–1684” i Karl-Erik Frandsen och Jens Chr. V. Johansen (red.), Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansksvenske relationer i 1600-tallet, Skånsk senmedeltid och renässans nr 19, Lund: Vetenskapssocieteten, 2003, s. 61 ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=