RS 30

medeltida rättsordning och dömande ofta bilder i rättssalar och andra sammanhang som skulle påminna domaren om detta.22 Ett exempel finns i en handskrift från 1430-talet av Magnus Erikssons landslag, som blev färdig och började tillämpas ca 1350. I anslutning till tingmålabalken (motsvarande våra dagars rättegångsbalk) finns en bild på en orättfärdig domare som ville ta mutor eller få egen fördel av målen. ”Läs så att jag må något få” säger han till sin bisittare, ”jag gör så” svarar denne. Bilden ska ses somenmotpol till domareden som fanns i början av tingmålabalken. Förbudet mot att döma orätt och att agera partiskt fanns i både danska och svenska domareder, och likheten om man jämför den danska stadslagenKong Hans’ almindelige stadsret från sent 1400-tal med den svenska landslagen från 1350-talet är påfallande.24 Medan Magnus Erikssons landslag och stadslag gällde i Sverige, gällde som nämnts en lag i var och en av de tre danska landsdelarna, nämligen Skånelagen, Jyllandslagen och Själlandslagen. Jyllandslagen stadfästes 1241 av Valdemar Sejr, och i inledningen finns några viktiga formuleringar: ”Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvede man ikke nogen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge som Sandheden, men hvor man er i Tvivl om, hvad der er Sandhed, der skal Loven vise Sandheden.”25 Den i Skåne, Halland och Blekinge tillämpade lagen – Skånelagen – dateras till omkring 1215.Den kan dateras genom att kyrkans ingripande mot järnbörden vid fjärde laterankonciliet spreds över Europa efter 1215, och Skånelagen måste ha skrivits ned innan förbudet hade spridits till Skåne, för järnbörd förekommer i lagen och förbudet infördes genom en 22 Georges Martyn, ”Exempla Iustitiae: Inspiring Examples” och Alain Wijffels, ”Justice and Good Governance” i Stefan Huygebaert m.fl., The Art of Law. Three Centuries of Justice Depicted, Tielt: Lannoo, 2016, s. 39 ff. resp. 154 ff. 23 Janken Myrdal, ”Kulturhistoria och politik – två bilder i handskriften B 68” i Jonas Nordin och Janken Myrdal (red.), En biografi om en bok. Codex Upsaliensis B 68 från 1430, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2020, s. 101 ff. 24 Kjell Å Modéer, ‘Borgmästare Christen Hansens lagsamling’ i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1976. 25 Erik Kroman och Stig Iuul, Skaanske Lov og Jyske Lov, 4 uppl., København: Gad, 1968, s. 101. 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=