RS 30

416 SFS1863:55 s. 1. 417 Modéer 1996 s. 205 ff. 418 HSBA, civilregistratur, BIV:18, remissvar den 14 januari 1864. 419 Den ändrades genom SFS 1876:46 s. 1, 1890:65 s. 1 (tillägg av 30 §), 1896:51 s. 1 och 1901: 102 s. 1 (vid det sistnämnda tillfället försköts paragrafnumreringen så att antalet paragrafer blev 45). 420 Ny gemensam arbetsordning för rikets hovrätter, seSFS1947:960. 421 SFS1909:139 s. 1 (Svea hovrätt), 1909:140 s. 1 (Göta hovrätt) resp. 1909:141 s. 1 (Hovrätten över Skåne och Blekinge). borde ske i samband med utfärdande av arbetsordningen, men att frågan skulle tas upp i ett senare sammanhang.415 Så skedde också. År 1863 infördes en ny version av den s.k. examen till rättegångsverken som en av tre examina vid juridisk fakultet. De andra två var kansliexamen och juris utriusque kandidatexamen (jur.utr.kand.). Kansliexamen ersatte den äldre kameralexamen och avlades av dem som var inriktade på att tjänstgöra inom statsförvaltningen. De som blev jur.utr.kand. var inriktade på forskning.416 Den nya examen till rättegångsverken omfattade juridisk encyklopedi (allmän rättslära), rättshistoria, folkrätt, statsrätt, civilrätt, straffrätt, processrätt, kyrkorätt, krigsrätt, sjörätt och delar av förvaltningsrätten. Examinationen var både skriftlig och muntlig. Den nya examen föranledde att bestämmelserna om examination av yngre jurister upphävdes; någon kunskapskontroll från hovrättens sida ansågs inte längre behövlig. I sitt remissvar var just detta Skånska hovrättens inställning; examinationen vid hovrätten ”må hafwa warit nödig såsom kontroll på den academiska underwisningen”, men prövningen hade ”numera förlorat nästan hela sin betydenhet, sedan genom ökadt antal lärare vid de Juridiska Faculteterne och skärpta examensfordringar det kunskapsmått de inträdessökande innehafwa i allmänhet är betydligt större än förut warit förhållandet.”418 Den nya examen förstärkte detta ytterligare, och hovrättens examination kunde avskaffas. Arbetsordningen blev långlivad.419 Den behöll sin struktur fram till dess att nya rättegångsbalken trädde i kraft,420 även om den delades upp på en arbetsordning för varje hovrätt år 1909.421 resultatet: 1858 års arbetsordning 168

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=