RS 30

hovrätten flyttar till stora kronohuset: 1840–1883 plenum, vara ordförande i plenum och på division där han deltog i avgörandet, samt fördela ledamöter och tjänstemän på divisionerna. De i tjänsten äldsta hovrättsråden var divisionsordförande, och den äldste av dem var stf. president (14-15 §§). Att arbetet kretsade kring sessionerna med föredragningar framgår av följande bestämmelse (16 §tredje stycket): ”För måls beredande till föredragning och afgörande må division lemna en ledamot under högst en wecka i sender befrielse från tjenstgöring å embetsrummet; dock endast ifall divisionen enhälligt finner det wara erforderligt, och det icke föranleder till behof af adjunkt, eller eljest wållar hinder i det gemensamma arbetets gång.” Det skulle föras diarier över alla inkommande mål, och i varje division skulle finnas två rotlar – ordet här använt i sin äldre betydelse ’ärendeförteckning’ – en över de mål och ärenden som sekreteraren skulle föredra, en över brottmålen. Dessutom hade varje ledamot en rotel för sina mål (18 §). Inkommande handlingar hanterades olika i de tre hovrätterna. I Svea hovrätt togs de emot av fiskalerna, av aktuarien och sekreteraren beroende på måltyp, i Göta hovrätt av aktuarien och i Skånska hovrätten av sekreteraren (20 §). Sekreteraren skulle föredra civila mål och sköta viss administration av utgående skrivelser m.m. (21 §). Advokatfiskalen var åklagare i tjänstefelsmål och kontrollerade bl.a. att underrätterna lämnade in sina domböcker samt att adelsmännens bouppteckningar gavs in i tid, men han hade också hand om hovrättens boksamling och övriga tillhörigheter (22 §). Aktuarien skötte handläggningen av instämda och vädjade mål (23 §) och arkivarien förvarade handlingar i avgjorda mål (24 §). Arkivarie blev en ny befattning i Skånska hovrätten 1858, och den förste innehavaren var John Herslow.409 Fiskalerna skötte handläggningen och föredragningen av brottmålen samt expediering av utslag (25 §). Notarierna skötte protokollföringen i alla mål och ärenden samt upprättade och expedierade domar och utslag i civila mål (26 §). 409 Borgström 1900 s. 61. 166

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=