RS 30

lagutskottet vid 1850–51 års riksdag å den andra, i hög grad tyngden af Hofrätternes arbete, utan att något verkligt behof deraf synes vara för handen.”377 Bl.a. denna fråga föranledde lagutskottet att förespråka en gemensam arbetsordning för hovrätterna.378 Dessutom noterades att ledamöterna numera föredrog alla instämda och överklagade mål och mål där kommunikation skett, medan underställda brottmål föredrogs av fiskalerna. Detta utgjorde ett problem i avseende på domarutbildningen, eftersom de yngre juristerna inte fick träning i självständig hantering av mål.379 I stället för att utfärda föreskrifter i enlighet med vad riksdagen hade föreslagit vid 1850–51 års riksdag380 tillsatte Kungl. Maj:t den 19 januari 1856 en kommitté bestående av de tre hovrättspresidenterna J. Berg von Linde (Skånska hovrätten), Carl E. Isberg (Svea hovrätt) och Louis De Geer (Göta hovrätt). I kommittéarbetet deltog också G. Bergenstråhle, J. Å. Lemchen och A. A. Montelius, som också var domare i var sin av de tre hovrätterna. Kommittén avgav ett betänkande den 18 april 1856, och de tre hovrätternas övriga ledamöter yttrade sig sedan över förslaget. Betänkandet och remissvaren är inte tryckta utan finns bevarade i handskriven form i Riksarkivet.381 Kommittén anförde att det fanns behov av lagändringar i enlighet med vad ständerna hade beslutat vid 1850-51 års riksdag, nämligen i fråga om vad parterna skulle iaktta vid överklagande och hur kommunikationen med parterna sedan skulle ske, men detta låg utanför uppdraget. Dess377 Lagutskottets bet. 1850/51:25 s. 48. 378 Lagutskottets bet. 1850/51:25 s. 49. 379 Rskr. 1850/51:210. 380 Dock utfärdades ett Kungl. brev till hovrätterna den 19 december 1855 om organisationen av tjänstemannapersonalen och fördelningen av deras göromål, se Riksarkivet, Justitiedepartementet, huvudarkivet, konseljakter, EIa:207, handlingar till statsrådsprotokoll den 14 september 1858, betänkandet s. 20. 381 Thyselius 1896 s. 235 f. Betänkandet finns i Riksarkivet, Justitiedepartementet, huvudarkivet, konseljakter, EIa:207, handlingar till statsrådsprotokoll den 14 september 1858. Fortsättningsvis kallat 1856 års betänkande. 157 1856 års presidentkommitté och frågan om en gemensam arbetsordning

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=