RS 30

hovrätten flyttar till stora kronohuset: 1840–1883 År 1851 ändrades 23 kap. 1§rättegångsbalken så att hovrätten skulle bestå av fem ledamöter i mål som ”gick å liv och ära”, och i övriga mål skulle fyra ledamöter räcka, om tre var ense omutgången.363 Detta var en minskning beträffande övriga mål från det tidigare kravet på fyra eniga ledamöter.Från och med 1852 tillkom två hovrättsrådsbefattningar i Skånska hovrätten, varefter den dömande personalen utgjorde av en president, fyra hovrättsråd och sex assessorer. I samband med det började hovrätten arbeta på två divisioner, något som den tillfälligtvis gjort även tidigare.364 Det fanns två skäl för ändringen av antalet ledamöter som krävdes för att hovrätten skulle vara domför. Domförhetsreglerna var dittills likadana i hovrätten och Högsta domstolen, och det ansågs inte nödvändigt att lika många ledamöter deltog i den andra instansens avgöranden som i den tredje. Sedan lagmansrätterna och kämnärsrätterna avskaffats, hade hovrätten blivit en enhetlig andra instans för mål från landet och städerna, men det hade inneburit att hovrätternas mål hade ökat. Om färre ledamöter krävdes för domförhet skulle balanserna snabbare kunna avarbetas.365 Propositionen gick ännu längre och ville inskränka antalet ledamöter till fyra i mål som gick å liv och ära och tre i övriga mål, om alla var ense, men detta motsatte sig lagutskottet, bl.a. då en huvudregel om fyra ledamöter skulle riskera att det blev fler avgöranden där två ledamöter stod mot två.366 Förslagen föranledde mycken oenighet, men lagutskottet vidhöll sin uppfattning367 och lagen ändrades i enlighet med utskottets mening.368 Lagutkottet uttalade i principfrågan om förhållandet mellan instanserna när det gällde sammansättningen: ”Då en högre domstol skall 363 Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående ändring i 23 Kap. 1 § Rättegångs-Balken, 23 augusti 1851, SFS1851:29 s. 3; Bendz 1935 s. 247. 364 Borgström 1901 s. VII. 365 Prop. 1850/51:46. 366 Lagutskottets bet. 1850/51:12 s. 5. 367 Lagutskottets bet. 1850/51:20. 368 Rskr. 1850/51:59. 154 Lagutskottet vid 1850–51 års riksdag och hovrätternas arbetssätt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=