RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 advokater om sina tjänster, och de nordiska juristmötena från 1872 och framåt samlade både teoretiskt och praktiskt verksamma jurister.313 Carl Christian Schmidt hörde till Skånska hovrätten under perioden 1821–45 och gjorde mycket betydelsefulla insatser för den svenska juridiken under 1800-talets första hälft. Han var född 1792 i Mariestad, studerade juridik i Lund, och var sedan verksam vid Göta hovrätt och i domstolar på landet inom dess jurisdiktion. Han blev vid Skånska hovrättens grundande fiskal och redan 1823 assessor. År 1840 blev han hovrättsråd.314 Efter inspiration från Napoleons lagstiftningsarbete med 1804 års Code Civil som främsta resultat uppkom tanken i många länder att lagarna behövde reformeras. I Sverige tillsattes 1811 en lagkommitté, som skulle ta fram förslag till en allmän civillag och en allmän kriminallag. Ganska snart uppkom en ambition att förändra 1734 års lag i liberal riktning. Drivande krafter var Olof Zenius och Johan Gabriel Richert. Förslaget till allmän civillag lades fram 1826 och förslaget till allmän kriminallag lades fram 1832. Dessa förslag fick positivt gensvar i Skånska hovrättens remissyttrande (se nästa avsnitt) men kritiserades skarpt av bl.a.Högsta domstolen, som ansåg att förslagen i allt för hög grad innefattade förändringar av den nedärvda rätten.315 Kritiken ledde till att lagstiftningsarbetet avstannade,316 och till detta bidrog också att 1734 års lag trots allt fungerade förhållandevis väl och kunde uppdateras genom delreformer.317 Vid 1840-41 års riksdag tillsattes en lagberedning, vars arbeten Schmidt redan från början deltog i. 313 Modéer 1992 s. 72 och 75 ff. 314 Borgström 1901 s. 6; Harald Wieselgren, Ur vår samtid. Femtio porträtt med nekrologer, Stockholm: Norstedts, 1880, s. 83. 315 Modéer 2010 s. 152 ff. 316 Modéer 2010 s. 157. 317 Heikki Pihlajamäki, ”Why was private law not codified in Sweden and Finland?” i Olivier 131 Carl Christian Schmidt: tidskrifterna, lagstiftningsarbetet och den internationella kommunikationen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=