RS 2

25 (iÖTALACiAKNAS LKKARERÄTT Vici en diskussion av de tänkbara reeepfionsväi^arna måste man ])a f^rund av källmaterialets knapphet stanna vid dylika ^Mvetvis obestyrkbara bypoteser. Men det vill synas som om den sistnämnda förklaringen har sannolikheten för sig. Den erbjuder i varje fall den fördelen att den förklarar varlVir förfarandet kom att tilhimpas just pa lekare och deras arvingar. Vad sedan birhållandet mellan \’g L och ()g L belriiffar är det anledning instiimma i Holmbiick-Wesséns omdöme, att »ett lit terärt lån från ^’g L 1 till Ög L fiirefaller i detta fall knai)past troligt».^'* Vid ett dylikt litterärt lån hade del knapjiast funnits anledning att omforma bestämmelser, som gällde böter vid såramåt till fall av dråp. Därtill kommer att skitjaktigheterna mellan de båda gcitarätterna i fråga om IVirfarandels detaljer tyda på ett återgivande i respektive källor av inhemsk kasuistik. Detta idesluter ju inte alt den ena giitarätten under den muntliga rättstraditionens tid kan ha ujiptagil idén till förfarandet från den andra. Vilken av de l)åda götarätterna som först ujiplagit det walesiska institutet torde dock ieke kunna avgiiras.^^ Resultatet av denna undersiikning blir alltså att de skyndande reglerna i giilarälten om en skenbol till lekaren respektive hans arvinge hade sin allmänna bakgrund dels i den fiiraktfulla inställningen gentemot den kringvandrande gyckelmakaren. som ansågs siilja sin ära fiir pengar, och dels i den föir germansk riitt i allmänhet karakteristiska objektivismen. \Mdare att .själva fiirfarandet sannolikt upptagits från walesisk rätt. där skenboten till kvinnan hade en liknande allmän bakgrund, men diir fiirfarandets detaljer återgingo på en f(‘)r walesisk rätt specifik symbolik och att måhiinda just lekare. kanske av keltisk börd. fiirmedlat kännedomen om institutet till giitarätten. .S.L.L. 5. sor. .s. d)<S. .\U I multt'i'knadi's lidifiare än ÖgL ger ju into anlednins' antaiia alt rältssudvänjorna ifräga r()r.st skullo ha rooi[)ierals i väslgcilarältou.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=