RS 2

18 ERIK ANNERS Redan Jacol) Grimm(1828) har påpekat att ett med i^idalagarna likartat förfarande förekom i walesisk rätt, ehuru i andra sammanhang. Något försök att utreda ett eventuellt samhand gör han dock inte: på hans tid var det för övrigt knappast möjligt att närmare undersöka denna fråga. Den walesiska rätten var då tillgänglig för andra än keltiska filologer endast i Wottons; Leges Wallicae. en 1700-tals edition, som företedde allvarliga hrister. Vid Ancient laws and institutes of Wales (1841) finner man ett flertal källställen, som redovisa ett förfarande liknande det i giitalagarnas lekarerätt. Dessa källställen äro långt flera och mera utförliga än i Wottons edition, och de förekomma i sådana sammanhang att det är möjligt att lösa ett dateringsprohlem. som är av avgörande betydelse för undersökningen av frågan om ett samband mellan dem och de liknande reglerna i Vg L I och ()g L. Här skall nu först de källställen redovisas, som förete den största överensstämmelsen med förfarandet i götalagarna. Sedan dateringsprohlemet och frågorna kring reglernas uppkomst i walesisk rätt diskuterats skall jag återkomma till frågan om det eventuella sambandet mellan den keltiska och den fornsvenska rätten på denna punkt. genomgång av Aneurin Owens modernare edition: en Gwentian Gode. II: XXIX: 42 (G:a 1200) A woman of fnll age who goes with a man clandestinely, and taken by him to bush, or brake, or house, and. after connexion, deserted; upon complaint made by her to her kindred, and to the courts, is to receive, for her chastity, a bull of three winters, honing its tail shaven and greased and then thrust through the door-eUde: and then let the woman go into the house, the ball being ontside, and let her plant her foot on the threshold, and let her take his t(nl in her hand, and let a man eome on eaeh side of the ball, with goads to propel the ball: and, if she ean hold -® Grimm, a.a., s. 678 f. För eii kritik av Wotloiis edition .se Owen, a.a., s. I f. Owen, a.a., s. 367. Bctr. dateringar oeh rubriceringar av de olika varianterna jfr W. Wade-livans: Welsh medieval law. 1909, s. \’II ff. med J. F. I.loyd: .\ history of Wales, I, 1948, s. 342 f. och 354 ff. Wade-Evans har utgivit ett annat manuskript tillhörande variantgruppen Gwentian Gode. eller, som han kallar den »Book of Cyvnerth». Hans engelska civersättning av här ifrågavarande text är praktiskt taget identisk med Owens översättning. 29

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=