RS 2

15 G()TALAGARNAS LEKARERÄTT Pelerkas I'iu'klaring synes i huvudsak träffande och hih' — liksom ovan diskuterade källors upplysningar om orsaken till lekarens och hans gelikars låga sociala status vid den fortsatta nnderstikningen av gtitalagarnas lekarerätt. Innan diskussionen av de svenska källställena åternpptages kan det vara skäl att teckna den allmänna historiska bakgrunden till de luigmedellida tyska rättskällornas ställningstagande till lekarna. Denna bakgrund har nämligen haft betydelse också f()r den svenska utvecklingen. Lekarna i dessa tyska källor representera en yrkeskategori, som är noga att skilja från de folkvandringst idens och de äldsta nordiska kiillornas kringvandrande sångare, vilka framf()rde egna eller andras diktverk, huvudsakligen i hjältesagans form.-'* Lekarna voro efterföljare till de romerska gycklare, som under folkvandringst idens äldsta skeden striivade kring hland germanstammarna och där vimno en tacksam publik f(")r sina konster. Clycklarna stodo mycket lågt redan i det romerska sambället. ocb bos de germanska folken drevo de kring f()rs()rjande sig på de olika sätt. som kunde vara naturliga under från framförande av gycklarkonster till skth'levnad och tjnveri. Hos germanerna, vilkas värderingar av människor utgick från ättesamhällets och den bofaste bondens syn. blevo gycklarna och deras efterbdjare lekarna djupt fiiraktade och betraktades både på grund av sin kringstrykande livshiring och sin yrkesverksamhet med misstro och ovilja — samtidigt som man uppskattade deras konststycken. Ur kyrkans synpunkt voro de givetvis ett skadligt inslag i samhällsbilden, och de kyrkliga myndigheterna gjorde vad de kunde fö)r att driva bort dem. Denna under århundraden f()rl()pande sociala ntstiitningsprocess kom alltmer att prägla deras leverne och yrkesverksamhet, och den fiiraktfnlla inställningen till dem blev alltmer djupt rotad. Med riddarväsendets blomstringstid följde visserligen, särskilt i Frankrike, en omvärdering och ett h(')jande av den sociala stiillningen för vissa kategorier av lekarna. När lekare såsom sångare och musikanter fiirde kring -•* lieträffaiule den allmänna kulturhistoriska bakgrunden till den medeltida rättens behandling av lekarna se Hampe a.a. oeb för Nordens del .Svenska litteraturens historia I, 1911). s. 112 ff. hållas i minnet sådan livsföring en

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=