RS 2

12 ERIK ANNERS man med ord eller dåd oc'h skulle han bli tuktad härför oeh begära böter, honom skall man giva tre tärningar i banden och så många ögon, som han kastar, så många penningar skall han giva honom i biiter ...» En yngre latinsk version säger mera kortfattat: »si histriones qiienquam offenderint facto aut verho, et correcti fuerinl pro eodem. el si requirant emendam. tiinc tesseras proiiciant, et quot oculos sive asses proiecerint ciim talibns |talis), tol habehunt denarios pro emenda.»^-’ Pappenbeim har gjort gällande att det bär var fråga om ett ytterst raffinerat hån gentemot lekaren. Man gav honom skenbart rätt att själv bestämma bötesbeloppet, ett förfarande, vilket i äldre germansk rätt kunde tillämpas under förutsättning först och främst att man hade förtroende för vederbörandes lojalitet och vilket alltså var ett uttryck för den särskilda aktning, som man hyste för honom. Lekaren behandlades nu skenbart som en sådan särskilt aktningsvärd person, han fick själv liestännna biiterna. Men det skulle ske genom att han kastade tre tärningar — så många (igon. som tärningarna visade, så många penningar, skulle han få i biiter, varvid hoten med gällande myntvärde även i bästa fall stannade vid ett mycket lågt belopp, d.v.s. man hånade honom genom att skenbart bedra honom. Pappenbeims tolkning lider av den svagheten att källmaterialet beträffande dylika »Selbsturteile» i germansk riitt är myckel knappt. Dylika avgöranden finnas i nordgermansk rätt. enkannerligen isländsk, men ha i sydgermansk rätt kunnat påvisas endast inom en langobardisk rättskälla. Att knyta samman dessa till tid och rum vitt skilda källor förefaller väl vågsamt.^' Det finns 15 »Were daf yeiiicli loder edder gliereiide nian an (ier .stad queine. de ijlield neine dor sines ghvlendes willen. vnd wolde lie enen guden nian vorlumen mit worden eder mit daden. worde lie dar vinme tuehteghel vnd esseliede lie lieteringe. men seliolde enie dre worjiele in de liand doen; alse niannicli ogen lie worpe. alzo nianiglien peniiig seliolde lie eme to lieteriiige glieven . . .» .Stadgandena citerade efter M. Paiiiienlieim i Zeitsetirift der .Savignystiftung fiir Heclitsgeseliielite. 129. IttOS. (lerni. .Vht.. s. 1® Paiipenheini, a.a. s. 335 f. '■ Paiipenlieims uttalande: »I)as vorerst noeli geringfiigige Material, welelies fiir das deutselie Reellt von deni .Selhsturteile Zeugnis ahlegt. reielit in X’erlundung mit den nordiselien Qiiellen inimerhin aus. uni den allgemeineii

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=