RS 2

L GERHARD HAFSTRÖM under hans tidigare år hans vetenskapliga författarskap i stor omfattning omfattade samhällshistoriska och förvaltningshistoriska områden och av att han därvid ofta kom in på centrala rättshistoriska frågor. Följande rader avse att belysa hans insatser i dessa hänseenden.^ Sven Tullbergs vetenskapliga författarskap ägnades främst åt medeltiden. Hans tre första vetenskapliga uppsatser behandlade problemet om det världsliga frälsets uppkomst i Sverige. Hans fiirsta arbete »De äldsta världsliga privilegierna i Sverige» (HT 1907) behandlade frågan om uppkomsten av en privilegierad världslig stormannaklass i Sverige. Tidigare hade man velat sammanställa den privilegierade stormannaklassens genesis med den kvalificerade krigstjänstskyldighet, som rusttjänsten medförde, och .som ledde till uppkomsten av det världsliga frälset. Efter en ingående analys av främst Östgötalagens ålderdomliga bestämmelser om Jiokkaboten vid dråp eller skada på en herres man eller hryte, ansåg sig emellertid Tunberg kunna ådagalägga att redan inom ledungsväsendet frälset framträdde alltså redan innan det världsliga en i viss mån privilegierad stormannaklass skulle ha förefunnits. Närmast följde den viktiga undersökningen »Det världsliga frälsets uppkomst i Sv^erige» (i Historiska studier tillägnade Harald Hjärne 1908) —en fråga till vilken han senare ofta återkom. Här berörde Tunberg särskilt frågan om tolkningen av Alsnömötets frälsestadgande. Flan anförde till dess belysning andra samtida källor och kom härigenom till en i vissa hänseenden ny tolkning av stadgandet, varigenom detta framstod — icke, som man tidigare merendels ansett, såsom ett privilegium för stormännen —utan för sådana av deras »män», vilka gjorde krigstjänst till häst. I Alnsöstadgans »män» ville Tunberg nämligen icke inräkna stormännen. »Männens» motprestation fcir frälset var rusttjänst. Stadgandet vore alltså icke ett stormannaprivilegium i egentlig mening, utan det kunde i stället karakteri- ‘ .Ifr även nekrologerna i Kungl. \'ilterliets. Historic ocli .\ntikvitet.s .\kadeiniens årst)ok 19.35, i 3'etenskaps-Societetens i Lund årsl)ok 1955 oeti i Historisk tidskrift H)55 samt tjildiografien över hans till oeli med år 1941 tryckta skrifter, i Historiska studier tillägnade .Sven Tunl)erg den 1 fel)ruari 15)42. .Jfr oek .Stoekliolms högskola under Sven Tunl)ergs rektorat (15)45)).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=