RS 2

SVEN TUNBERG MINNESORD AV Professor GERHARD HAFSTRÖM S\'1*’X 'rUXRl'RUi kommer kanske främsl alt minnas som Sloekliolms högskolas rektor under ett viktigt skede i dess ntveekling till ett stort hnvndsladsnniversilet. Ilans plikter som rektor oeh att han under del andra världskriget ställde sig till lörfogande hir en vansklig oeh omstridd uppgift i arhetet för att hålla vårt land nlanför kriget hindrade honom emellertid ej att upprätthålla en omfattande akademisk undervisning, som utbildade en rad lärJnngar till framstående historiker. Den stora skieklighet som föreläsare som han visade redan i yngre år behöll han därvid allt jämt; så skriver den danske lärdomshistorikern Rjörn Korneriip i ett hrev från 1942: »Jeg kender i 0jehlikket ingen, hvem det er en saa ublandel Nydelse —ogsaa rent rhetorisk —at hore taale, og maaske tor jeg i denne Ilenseende smigre mig med lidt Sagkimdskal), da mine Studiers Gang har fort med sig, at jeg ofta med sa'rlig Interesse har maaltet folge Talekunslens Udvikling». Hans vetenskapliga verksamhet fiirde redan under hans doeentlid till betydande residtat oeh han lyekades även som högskolans rektor vinna tid för vetenskaplig forskning: hans framstående hergshistoriska forskningar ägde rinn under år då hans administrativa biirdor voro myckel tiinga. Efter sin avgång från professur oeh rekloral kunde han fnllhorda ett omfattande arbete över Sloekholms hiigskolas historia. Att Sven Timberg kom att efterträda hovrättsrådet Olin som ordfiirande i institutet för rättshistorisk forskning berodde icke blott på hans ställning i svenskt knllnrliv idan även på att särskilt IV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=