RS 2

92 AXEL NELSON förande pa Islands Althing år 1000. Alt del uppträder soin inledningsord till den Jyske Lev (1241) ävensom i isländska sagor oeh i norska och svenska lagar är just ett bevis på dess iiråldrighel. \\\ix P. Skaulrup sägerockså, alt sentensen antagligen är samnordisk och att inget särskilt land kan göra anspråk på prioriteten. Om det är den danske skrivaren av cod. Ups. B 49, som författat Hälsingelagens företal och efter den Jyske Lovs inledningsord Mcth lo(/h sclutl land bijggcvs låtit delta företal biirja Ma']) high sk(d man land bgggce, har han icke infört något nytt eller fiir den svenska lagen friimmande. Genom den mot det dåvarande svenska språkets lagar stridande kasusformen [lagh i st. f. dat. laghnni) efter prepositionen Meep har skrivarens danska ursprung — som Henning (s. 80) säger—fåll en bjärt belysning. Henning framhåller vidare alt fiiretalets författare infört ett annat, efter allt alt diima på svenskt område i så gammal tid icke belagt ordspråk Hwa som agha löös lemer ok lagha han heperlös döör. lAiligt Henning har han hämtat delta ordspråk från Peder Laales dansk-latinska ordspråkssamling, vilket i och fiir sig vore en miijlighet, eniir Peder Laale levde omkring år 1300. Det är onekligen ett egendomligt fcirhållande —som uttryckligen anmärkts av S. Henning —, att tre bevarade fornsvenska laghandskrifter konstaterats vara avskrivna av danska skrivare. l'rågan, varför danska skrivare under 1300-lalets fiirra hälft i denna idslräckning tagits i ansprak för avskrivning av svenska lagar, synes dock hittills icke vara vare sig framställd eller besvarad. De tre lagarna äro ungefär samtidiga och gälla alla I ppsala iirkeslifts båda av Ödmorden skiljda jurisdiktionsområden. Hälsingelagen del norra och de båda exemplaren av l^pplandslagen det s()dra. De laira därför utan tvekan kunna hänbiras till någon skrivarstuga i bisko])ssladen Uppsala, där några flyktiga danska klerker med ärkebiskop Olofs goda minne funnit sin fristad och sitt uppehälle. De båda exemplaren av Upplandslagen äro vanliga 104 105 I (let (Innska .luri.st.sanifundel.s minnesskrift Med I.ov skal Land l>yi’ges (Khhvn 1941), s. 248. Det ;ir detta, som Henmng i anslutning till Hultinan sökt uppvisa i .\cta Philologica .Seandinaviea. Rd 6 (1931—1932). s. 75 ff. löiligt J. Rkonocm-Niki.skn. Danske Ordsprog (Kldivn 1942), s. 13. .Se S. IIe.nninc., Upplandslagen enligt codex Ksplunda. s. LXIII. 10.’» 106

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=