RS 2

88 AXEL NELSON tillkomst till några årtionden före denna tidpunkt; vi äro därmed framme vid den tid. då Ilälsingelagen sådan som vi känna den. hör hava kommit till. Vår hevarade handskrift får därmed ett ökat värde också genom sin närhet i alder till själva den poslulerade urtexten. \öir kännedomom hokväsendet i Sverige under den äldre medeltiden är på grund av den ytterst sparsamma förekomsten av samlida urkundliga upiygifter ganska hristfällig. Så myckel är emellerlid säkert, att det handhades av klerker, d.v.s. del andliga ståndet tillh()rande lalinkunniga skrivare med hemvist i kloster eller i närmaste anslutning till biskopssätenas ecklesiastika organisationer. De böcker, som iinnu vid 1800-talets början i främsta rummet voro hehiivliga för den andliga och viirldsliga ordningens upprällhållande, voro kyrkans liturgiska böcker och domarnas laghiicker. Dessa sålunda erforderliga hiicker skrevos jni beställning i stiftsstädernas skrivarstugor (scriptorui). Vi ha all anledning att antaga, all bägge dessa grui)per av böcker ha enahanda ursprung. För Fppsala ärkestifts vidkommande ha vi från 1800-lalels förra hiilft i behåll bl.a. två efter ett och samma förläggsexemplar vid samma tid. men av olika skrivare avskrivna exemplar av den år 1290 av konungen stadfästa Upplandslagen. Ängsöhandskriften och Esi)lundahandskriften. Dessa äro bägge skrivare, vilket framgått av minutiösa undersökningar av de från svenska språk- och skrivvanor avvikande ord- och skrivformer. som i stort antal finnas i just dessa exemplar av Upplandslagen. Angäeiule .Vngsöhimdskriften so Ipplaiulslagon oflor AngsöhaiulskriftoTi. rtg. av O. VON Frikskn (Samlingar utg. af .Svonska Fornskrift-Sällska|)ot. ;k'). —■ Upps. 1902). s. VI—X ooh angåoiulo l-’sphnulahaiulskrifton se Fpplaiulslagon enligt codox Espliinda. l'lg. av S. IlKNMNC. (Samlingar utg. av Svonska Fornskrifl-Siillskapot. 51. —Fpps. 19,34i. s. Xll ooh s. XX\11—I,XI\'. s. 51 omtalar Henning Ängsöhandskriften såsom »tillhörig dot juiiorska fidoikommisset Ängsö». Enligt egonhändig anteckning ])å framiiiirmons innersiila fiirvärvades Ängsöhandskriften don 23 mars 1942 av don för sin hihliofili kiindo professor O. Östekc.RKX i l'])psala. som mod gåvobrev av don 23 mars 1946 skiinkto don till Fp])sala universitets bibliotek; so Kungl. Fnivorsitolots i Uppsala redogörelse 1945 46 (Upps. 1947). s. 47 f. — Tillägg. Om donna .Xngsöhandskrifts förs\innando från det piporska fideikommisset .\ngsö ooh dess uppdykande i ett antikvariat i .Stockholm se .\XKI. Nel.son. .Vngsöhandskriften av Upplamlslagen. Bidrag till gamla hamlskriftors historia (Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Arg. 40. 1953, s. 145- 154). 99 skrivna av danska

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=