RS 2

(58 AXEL NELSON uin^'eii sanit av studier i allsköns mystik och kahhala'^^ up})logos .lohannes Biireus' tid ocli kral'ter av arbetet med idgivningen av den fornsvenska skriften Vin Sti/rilsi Koniinf/d ok Höfjnuifo. I ti^ivningen av denna märkliga text hade under arens lopp upprepade ganger^- varit föremål fiir (iverläggningar mellan konung (iiistaf II Adolf och Johannes Burens. lulitioneu utkom av trycket fiirst år 1(584, två år efter konungens dcid; Johannes Burens var da (5(5 år gammal. Dell som därefter erluill uppdraget att fortsätta lagutgivningen var en med Johannes Burens i nära vänskaps-,^'* ja t.o.m. i sliiktskapsfiirhindelse stående forskare -—• (5eorg Stiernhiehn (f. 155)8, d. 1(5721. Johannes Burens och den trettio år yngre (leorg Stiernhiehn likna varandra mycket med avseende på både yl tre och inre livs- (iden. Även Stiernhiehn hade tidigt intresserat sig fiir det fornsvenska språket och gjort språkprovssamlingar bl.a. från de medellida svenska lagarna.*’’ Men har således anledning att antaga, att XXI Stiernhiehn ur språklig synpunkt var fiirheredd för uppgiften liksom hans under många studieår i utlandet bedrivna slatsriiltsliga och juridiska studier gjort honom skickad fiir de domariimhelen, som han under sin levnad bekliidde. Då han år 1(585) som assessor i hovrätten i Dorpat var på hescik i hemlandet, fick han på återresan till Lifland (delta var den dåtida sammanfattande benämningen på Sveriges baltiska jirovinser) mcdfiira åtskilliga behiivliga handskrifter, bl.a. ett antal laghandskrifter, som Johannes Burens ställt till hans fiirfogande. Sliernhielms ovan (s. XIII) omtalade skrivelse från Lifland av den 28 januari 1(548 avhandlar just återställandet av vissa angivna handskriflslån, som ■** .So S. laNDROTH. a.a. Sainlaron. 4 (1<SS3i. s. 74. 81. S'.’. 8<). .Se H. .S\v.\RTi.iN('.. Ciodrg Sliernhieliii. tians lif ooli vorksanihol il ppsala I’nivorsitots .Vrsskrift. lOOl). Filosofi. 4. Fps. 19091, s. 22 ff. .Swartling roforerar diir flora .sj;ilvl)iof»rafiska antookniiigar av .lohannos nuroiis. vari donnos förhindolsor mod Stiornhiolin iiro horörda. (ioorg Stiornhiolin (ollor soin han då iinnn hotlo (ioorg Lilio) var niiinlif’on sodan don 3 januari 1()30 fjift mod F.ooilia Hnroa. on tidigt föriildralös brorsdotter till .lohannos Bnrous' kusiner .Xndors ooh .lonas Hurous. Do bevarade hilhörando Stiornliiolmmannskriplon iiro fiirlooknado av Sw.vRTi.iNG. a.a., s. XV f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=