RS 2

45 OM \ AI)AVERKEN I DEN SVENSKA LÄNDSKAPSRÄTTEN PD Iriil gc")!' eller lår, det vare så gilll uti böter som det fria män i^öra eller få, utom om bonden eller hans hustru eller deras barn i^öra hononi iiåi^ot, vad helst del är dråp eller sår: det vare allt ogilll i alla böter.» Äi^are till husdjur och till täint vilt djur var ansvarii,' Ibr av djuret åstadkommen skada. Men i lagarnas sfadganden 1’ramfråder dessutom den på en personiliering av djuret vilande uppfällningen, att del självt även bör ansvara lör brottet, vilket sker genom all djuret av ägaren (nerlåmnas till målsäganden. I del fiiljande skall huvudsakligen endast beröras det fall, då ett djur förorsakat en människas död. Hår framträder ännu i vissa stadganden den ursprungliga uppfattningen om ägarens fulla personliga ansvar. 1 CiL 17:4 ingår ett berömt oeb ofta citerat stadgande, att om »ett oskäligt djur», »ett okynnesfä», blir någou till hane eller lemlästar någon, skall man inte hämnas, utan lagligen utsöka mansbot .som andra skulder. lilt härmed överensstämmande stadgande ingår i GL Tillägg. B 1 för det fall att en hund gör sår eller lyte. De vittna indirekt omatt en sådan tilldragelse varit ägnad alt bn’- anleda blodshiinind.^'* Knligt VGL skall ägaren för dråp, förorsakat av husdjur, böla 5 mark, vilket utgör lagens lägre bot för vådadråp och en tredjedel av målsågandeboten för uppsåtligt dråp (VGL 1 Mb. 15: 4; II Dr 59). ()GL Våd. 2 föreskriver ett belopp något under 7 mark eller lagens vanliga vådadråpsbot. Men uppfattningen, alt även djuret bör bestraffas, framträder i föreskriften, alt dråparen alltid först skall gå i avbetalning på bolen, utom när en hund dödat en man. Undanlaget beror tydligen på all bunden inte är något matnyttigt djur. och bär korsas således synpunkten att djuret bör bestraffas av en annan, all del representerar ett förmöjgenbetsvärde. I'nligt l'U Ml). 1: pr skall ägaren till ett busdjur, som dtklat en människa, till målsäganden böla »tolv (Irar karlgilla med tolv penningar på öringen».^’' Denna bot kallas i lagen »oruine bot», vilket .Ifr Dici.in, i a.a. s. '2(u). .\ii}'. olika ui)pfaUniiif’ar om storlokoii av detta liöte.sl)elopp .se lloi.Mh.-u:k oeli Wksskn, l'L. s. IHi 1’. iiot jiimte hiiiivisningar samt DovhinCi, i Riiltsliistoriska studier 1. s. ISt IT.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=