RS 2

44 RAGNAR HKMMER CkiL Kpl). 1). Även de svenska landskapslagarnas besläininelser oin ansvaret lör Iräls gärningar, då denne handlat utan hnsbondens l)el'allning och vetskap, åskådliggöra del brytningsskede i rällshislorien, som landskapslagarnas tid utgör. Till och med i en och samma lag knima ingå sfadganden, som representera olika stadier i rältsnlvecklingen. Lagarnas sladganden knnna i hnvndsak indelas i tre grupper. 1) Till den första höra de, som mera eller mindre ge uttryck åt tanken om husbondens ursprungliga fulla ansvar. Sådana förekomma särskilt i fråga om av trål begånget dråp. VGL och ÖGL ålägga ägaren att härför böla full målsägandebol, VML föreskriver i del allra närmaste samma bot. Brottet bestraffas således .som ett vådadråp, begånget av husbonden, luiligt VGL skall denne dessutom erlägga ättbol, och vid tredska att erlägga böterna är han birfallen till fredlöshet.^'-'' GL f(')reskriver halv mansbot, vilket redan proportionsvis ulgtir ett strängare straff än de förutnämnda lagarnas, då enligt GL offentliga b(')ter inte nlgå vid vanligt dråp. Men i en del av dessa sladganden gör sig härjämte den synpunkten gällande, all även trälen själv bö)r svara för sitt brott. VML och GL föreskriva nämligen, alt trälen bör överlämnas åt målsäganden, varvid emellertid Irälens värde avdrages från del b<'»te.sbelopp. som målsäganden är skyldig att erlägga (VGL I Mb. 4 =11 Dr. 9; ÖGL Dr. ia:2; VML Mb. 24:8: GL 16:2). Beträffande övriga l)rolt av träl uttalar VML den allmänna regeln, alt husbonden bör böla fjärdedelen av de en fri man åliggande böterna (VML Mb. 26: 7; se även Kkb. 24: 13 o Mb. 24: 8).^^ Delta innebär en proportionsvis lindrigare ansvarighet än fc')r dråp. 2) Enligt en yngre uppfattning iir husbondens ansvar för tråls gärning endast alternativt och hans ansvar är begränsat till beloppel av Irälens värde. Alternativt svarar Irälen själv f(')r sitt brott (VGL 1 .Sårab. 6: 1. 11 Tj. 21—23: ÖGL Våd. 41:pr: LL Mb. 44: 1: .SdmL Tj. 8: ö). 3) Slutligen finns del sladganden. enligt vilka en träl obetingat själv svarar för visst brott. Steget fullt iil till rättsligt likställande av träl och fri i straffrältsligl avseende har på ett naturligt undantag när tagits i följande stadgande i LL Mb. 6:5: »Allt det som Jfr ovan s. .‘17. .Se härtill .\mira. a.a. I s. 3i)4.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=