RB 71 vol1

konstitutionellt kritiskt dömande, volym i 182 båda domstolarna hans yrkande.443 Detta fall ledde till diskussioner i Folketinget,444 med bland andra A. F. Tscherning som skarp kritiker av domstolarna: Andra ledamöter tog domstolarna i försvar och åberopade maktdelningen enligt grundlagen. Ett annat fall från ungefär samma tid handlar ombagerinäringen, och åter kan vi göra paralleller till Norge.446 I samband med att bagerinäringen släpptes fri i Köpenhamn stämde ägarna av de dittillsvarande femtio bagargårdarna i Köpenhamn statskassan med yrkande om ersättning för förlusten av privilegiet med monopol. Staten yrkade att käromålet skulle avvisas, för det var avgjort genom lagen att bagarna inte hade haft något monopol som de kunde få ersättning för. I så fall skulle målet, enligt staten, handla om frågan om lagen var ”rigtig og retfærdig”, och den bedömningen låg utanför domstolarnas behörighet. Rätten höll inte med om att saken var avgjord genom lagen, utan att målet handlade om att bagarna ”maae være berettigede til at faae Spørgsmaalet om bemeldte Lovbestemmelsers rette Forstaaelse i saa Henseende afgjort ved Domstolene”.447 Avvisningsyrkandet ogillades. Den 27 juli 1857 avgjordes själva saken. Landsover- samt Hof- og Stadsretten fann inte att det förhållandet att 1852 års lag inte nämnde frågan om ersättning hade avgjort att det inte fanns rätt till ersättning. 87 § grundlagen, som slog fast skyddet för äganderätten, sade inte att ersättningen måste fastställas genom lag. När det gällde innebörden av bagarnas privilegium fann rätten att de inte hade haft monopol, varför något ersättningsberättigat äganderättsintrång inte skett. Käromålet ogillades. Rättens domskäl öppnar för en tillämpning av 87 § i fall då inskränkningar i egendomsrätt gjorts genom lag, och framför allt för en prövning om ersättning vid intrång i välförvärvade rättigheter. 443 Højesteretstidende, bd 6, 1862, s. 578-584. Se också Højesteretstidende, bd 9, 1865, s. 137-141 eller JU1864 s. 549-554 samt Højesteretstidende, bd 10, 1866, s. 172-179 ellerJU1865 s. 774784. 444 V. C. Ussing, ”Om Domstolenes Forhold til den lovgivende Magt efter Grundloven” i Tidsskrift for Retsvæsen, 1863, s. 242. 445 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folkethinget 1862 sp. 2383. Se vidare sp. 2375-2396. 446 JU1853 s. 529-532 och 1857 s. 887-901. 447 JU1853 s. 531 (båda citaten). ”Det er min overtydning, at Domstolene ved at tillæge sig Ret til at dømme over en kongelig Handling have overskredet deres Kompetence, have fremkaldt en Konflikt mellem Statsmagterne og have sat Kongens og Folkethingets Ret fuldstændig tilside.”445

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=