RB 60

54 ter» (saklån, deposition, pant; s. 593-628), 10. tjänstehjons- och arbetsavtal (s. 629—768), 11. entreprenad- och fraktavtal (s. 768—807), 12. »Uigjenkallelig Bemyndigelse til at udove en Andens Formueret» (s. 807-813), 13. »Erhvervsevnens Bundethed» (s. 813-818), 14. »RettsstridigUdovelse af Andres Formuerettigheder» och »Uanmodet Forretningsforelse» (s. 818-872), 15. condictio indebiti och condictiones sine causa (s. 872-900) och 16. »Prseventionskravet efter Straffelovens § 299» (s. 900—905). Obligationsrättsbegreppet var så omfattande, att både växel-, försäkrings- och arbetsrätten samt en del av panträtten ingick i arbetet. Fredrik Stang ansåg, att medan Auberts motsvarande framställning i Norge (nedan 3.3.3.) i hög grad byggde på en »historisk Anskuelse», var Lassens metod »konstruktiv» och påminde om Windscheids i dennes »Lehrbuch des Pandektenrechts».^* AvJul. Lassens senare produktion kan nämnas den lilla skriften »OmKjob og Salg» (1906; [VJ+71 s.; 8:o), somenligt förordet givits ut med anledning av den nya samnordiska köplagen. Även Torp skrev omdelar av obligationsrätten. Hans bolagsrättsliga framställning (1887), som i den andra upplagan fick rubriken »Om Interessentskab. (Den danske Obligationsrets specielle Del. IL Afdeling)» (1893; 290 s.; 8:o; 3. Udg. 1904), ersattes slutligen av författarens »Dansk Selskabsret» (1919). 89 Även de obligationsrättsliga monografierna är talrika. Deuntzer vann år 1872 över Evaldsen och Utke Damm med sin avhandling över av fakulteten förelagt ämne för professuren »Om Fuldmagt og dermed beslxgtede Retsforfold» ([IV]+293 s.; 8:o), medan Evaldsens »Bidrag til Lasren om Fuldmagt og dermed besla^gtede Retsforhold» ([V] +174 s.; 8:o) och Utke Damms »Om Commissionsforholdet og navnlig den egentlige Commissionshandel med Bemasrkninger omFuldmagtsforhold i Almindelighed» ([II]+359 s.; 8:o) var mera anspråkslösa. Det kan nämnas, att Deuntzer inledde sin framställning med hänvisningar till Gram och Larsen. I det inledande avsnittet »Bestemmelse af Mandatsbegrebet» hänvisade däremot Evaldsen i den första noten till Windscheids »Lehrbuch des Pandektensrechts», och Damm kryddade sin »Indledning» med hänvisningar till bl.a. Savigny, Laband och Jhering.^° Obligationsrättsliga doktorsavhandlingar var Vilhelm Carl Thomsens »Bidrag til Lasren om Fordringsrettigheders Forxldelse efter dansk og fremmed Ret» (1885; 275 s.; 8:o) och Holger Federspiels »Begrebet Interesse i Laeren om Forsikring. Et Bidrag til Skadeserstatningsloven» (1901; 339 s.; 8:o), i vilken Stang, TfR 1901, s. 187 f. och 195. Se Torp, Interessentskab, Forord; Dahl, s. 241. Recension i UfR 1894, s. 425-435 (Ernst Meller), av 3. Udg. i TfR 1906, s. 345-351 (Oscar Platou). Deuntzer, Fuldmagt, s. 3; Evaldsen, Bidrag, s. 1 not 1, Damm, s. 8 not 1 och s. 10 not 1. 88

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=