RB 60

102 lemmar eller åtminstone en medlempersonligt ansvarade för bolagets gäld, den andra delen aktiebolag enligt den nya lagen av 19.7.1910. Utgivningen av den andra delen fördröjdes av att stortinget »med meget storre Iver end Indsigt», »ligesaa ihärdig somokundig» hade förkastat det första lagförslaget; kritik, somär förståelig med tanke på Platons centrala ställning i utarbetandet av lagförslaget. Återigen visade Platon sitt starka beroende av utländsk doktrin. Han tog nu avstånd från sina i prisskriften år 1875 uttalade åsikter ombolags konkurs på grund av de rättshistoriskaundersökningar, somGoldschmidt och dennes elever senare hade gjort, »samtidig somjeg har maattet bekjasmpe den hos os endnu ofte udtalte, nu i tysk, tildels selv i fransk, Ret forxldede Opfatning af det navngivne Handelsselskab som en juridisk Person».^3 Handelsrättsliga mindre arbeten av Platou är »Studier over Commanditselskabet» (särtr. av NRt 1882; 48 s.) och »OmLivsforsikringskontraktens Natur. Bilag til Aktielovskommissionens Indstilling» (1887; Indhold + 71 s.; 4:0).^“^ 3.4.2. Sjörätt Brandt publicerade år 1876 ett mindre arbete »OmSoforsikring, et Tiling til Soretten» (VIII+149 s.; 8:o), i vilket han beklagade sig över den fullständiga bristen på lagstadganden rörande ämnet: den norska allmänna sjöförsäkringsplanen, antagen av Det norske Veritas år 1871 och Hamburgs sjöförsäkringsvillkor (1867) kunde därför »faktisk ... betragtes somlegalt Grundlag for den norske Assurance-Ret».^^ Platou, somhade medverkat i sjölagkommissionens arbete, gav år 1900 ut sina digra »Forelassninger over norsk Soret» (XXXII + 710 S. +72 s. bilagor; 8:o), ett arbete, sombetecknats somförfattarens främsta.^^ Platou urskuldade sig i förordet med att omfånget motiverats av praktikernas behov och att verket därför hade blivit »noksaa vidtloftigt for en Lasrebog». 3.4.3. Näringsrätt Den ’ekonomiska rättens’ eller ’näringsrättens’ gräns till förvaltningsrätten var även i Norge tämligen diffus. Hoyesterettsadvokat Walter Scott Dahl, som tidigare skrivit en handbok i kommunal förv^altning (nedan 8.), publicerade år 1882 »Norges Landnasringsret. En systematisk Fremstilling» (V+527 s.; 8:o), som var den första samlade framställningen av detta rättsområde i Norge. Den behandlade jord- och skogsbruk, jakt och fiske, men också handelsrätt (s. 363-463) och »Tilvirkning», bl.a. gruvdrift (s. 464—514). Dahl gav senare ut »Den norske Vasdragsret» (1888; [V]-1-221 s.; 8:o).^^ Hoyesterettsadvokat Platou, Selskabsret I, s. IV; II, s. 23. Platou, Selskabsret I, s. IV. Recension av avhandlingen omlivförsäkring i TfR 1888, s. 333-337 (C. Torp). Brandt, Soforsikring, s. VI f. Amundsen I, s. 68. Kritisk recension i TfR 1889, s. 490 f. (H. S.).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=