RB 60

96 V2esen. Tillasg til Obligationsretten».^^ Även detta verk förblev ofullbordat, och V. M. Aubert gav ut den andra delens andra häfte med läran omlöfte och hasardavtalen. Han ställde också i utsikt en utgivning av bolagsrätten, som Gjelsvik hade lovat gå igenom, men detta avsnitt utkom aldrig,^^ och försäkringsrätten var enligt utgivaren för ofullständig för att överhuvudtaget kunna publiceras.Då den tredje delen främst innehöll »thinglysningen», dvs. det norska fastighetsregister- och inteckningsväsendet, som inte egentligen hörde till obligationsrätten,^^ kom arbetet i första hand att bestå av den första delen med avsnitten: 1. »Om Gaver» (s. 1-37), 2. »Om Kjob og Salg» (s. 38128), 3. »OmBytte (Mageskifte)» (s. 128-131), 4. »OmTingsleje» (132-298), som i synnerhet behandlade jordlega (s. 190—296), 5. »Om Laan til Brug» (s.299—305), 6. »OmForsorgelseskontrakter» (s. 306-319), 7. »OmFörvaring» (s. 320-340), 8. »Om Laan til Eje» (s. 340-348) och 9. »OmVexler og andre sasregne Arter af Gjeldsbreve» (s. 348-560). Den andra delens första häfte inleddes med avsnittet »Om Vaerksleje» (s. 1—51) och det fortsatte med »Om Arbeidsleje» (s.51-97), »Om Fuldmagtsforholdet» (s. 97—150) och »Om Forlofte» (s. 150-241). Den första delen var tillägnad Johannes Bergh, som tackades för hjälp både med den första delen och i synnerhet med utgåvan av Hallagers allmänna del av obligationsrätten (se ovan).^^ — Hela arbetet komut i en andra upplaga av Per Rygh, Edward Hambro och V. M. Aubert åren 1901-1905. Hagerups kanske mest berömda civilrättsliga arbete är monografin »OmKjob og Salg» (2. gjennemseede Udg. 1884; VIII+175 s.; 8:o), vars första upplaga utkomi NRt 1883, även som ett snabbt slutsålt särtryck (126 s.). Även detta arbete hade börjat som en föreläsningsserie, i vilken Hagerup ville ge »en sammenlignende Oversigt over den romerske og norske Rets Lasre om Kjob og Salg med det szerlige Formaal at belyse de vigtigere af Obligationsrettens almindelige Grundsastninger i deres Anvendelse paa dette specielle Kontraktsforhold». Av utrymmesskäl hade Hagerup dock varit tvungen att utelämna tre viktiga till obligationsrättens allmänna läror hörande frågor, »nemlig omKontrakters Afslutning og omBetingelserne for deres Gyldighed samt omSkadeserstatning i Kontraktsforhold, navnlig om Interesseprincipet». Samma frågor hade behandlats i Danmark av Arthur Hindenburg i dennes monografi om köp (se 2.5.1.), och Hagerup betonade, att utelämnandet dessutomvar nödvändigt, »somjeg for en stor Del her befinder mig i temmelig staerk Oppositiontill Recension av del III i TfR 1896, s. 123-128 (C. Torp), av hela arbetet i TfR 1904, s. 320—332 (Jul. Lassen). ■2*’ Se Aubert II (2. Udg.), Forord til 2den Udgave. Se Aubert 11,2, bakpärmen. Detta påpekades också av Stang, Retsvidenskapen, s. 106. Aubert I, Forord.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=