RB 57

38 Perspektiv, begrepp och angreppssätt besittning av stor inre auktoritet.-^ Även om man inte kan läsa författningstexter som beskrivningar av verklig praxis, tror jag ändå att 1615 års rättegångsordinantia ger en balanserad och i stort sett riktig bild av landslagens ställning och dess förhållande till andra rättskällor. Här sades att parterna inte skulle »vidlyfteligen [införa] främmande nationers lag, bruk och sedvana. Dock skall icke vara förbjudet att man efter nödtorften och ad melius informandos judices, citerar, allegerar, och bevisar både utur Guds och Sveriges lag, så ock riksens recesser, avhandlingar och beslut, lovliga bruk och sedvänjor».-'^ Vad är ordning och förutsägbarhet? Diskussionen om den tidigmoderna, europeiska absolutismen har givit några viktiga hållpunkter för den fortsatta analysen. Den absoluta statens företrädare sägs ha styrts av en uttalad och reell respekt för gammal rätt, samtidigt somde inte tvekade att använda (nya) lagar och förordningar för att styra samhället på ett aktivt sätt. Vi har sett att detta inte kan vara alldeles fel som en utgångspunkt för hur förhållandena gestaltade sig i Sverige, även om mer detaljerade analyser naturligtvis behöver göras. I diskussionen har man också framhållit värdet av sådant som formell ordning och förutsägbarhet (på marknaden och i de mellanmänskliga relationerna) och antagit att förutsägbarheten ökade, vilket förmodas ha fått effekter långt frami modern tid. Att säga att ett samhälle kännetecknas av förutsägbarhet i det ekonomiska livet betyder somregel att man menar att spelreglerna är entydiga, lättolkade och (framför allt) sällan förändras. Ordning råder och det blir därmed lätt för de ekonomiska aktörerna att anpassa sig till reglerna och att utarbeta strategier som ger dem bästa möjliga utfall. Omspelreglerna i stället förändras i ett (t.ex. skattelagstiftningen), skapas inga förutsättningar för rationella och långsiktiga kalkyler, och de ekonomiska aktörerna avstår från att sätta igång några nya projekt. Den fråga man här måste ställa sig är vems långsiktiga planering som skall underlättas genom att bättre förutsägbarhet skapas. Utgår man ifrån den vanliga innebörden hos ordet, tycks det som omdet handlar omindivider somagerar med den egna ekonomiska vinningen som främsta ledstjärna. Vid historiska studier måste man dock vara medveten om att det kan finnas andra typer av

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=