RB 30

SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTET FÖR RÄTTSHISTORISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OCH CARIN OLIN SERIEN I RÄTTSHISTORISKT BIBLIOTEK TRETTIONDE BANDET A.-B. NORDISKA BOKHANDELN, STOCKHOLM I DISTRIBUTION

» « « • t « f I » * * V « i* I ■%

SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTET FÖR RÄTTSHISTORISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAVOCH CARIN OLIN

;

SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTET FÖR RÄTTSHISTORISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OCH CARIN OLIN SERIEN I RÄTTSHISTORISKT BIBLIOTEK TRETTIONDE BANDET A.-B. NORDISKA BOKHANDELN, STOCKHOLM I DISTRIBUTION

Nordisk rättshistorisk litteratur 1966—1975 En bibliografisk förteckning Sammanställd av Signe Carlsson A.-B. NordiskaBokhandeln, Stockholm, i distribution

ISBN 91-85190-13-6 © Signe Carlsson Tryck: Bloms Boktryckeri, Lund 1980 Sats: 10712‘ Garamond Papper: 105 g antikrandat, gultonat, Klippanbruken

Förord Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin har tidigare publicerat de av Hillevi Vretblad utgivna Nordisk rättshistorisk litteratur 1941—1949 och Nordisk rättshistorisk litteratur 1950— 1955, vilka utkommit i Rättshistoriska studier, band 1, 1951, och band 2, 1957. År 1972 utkom Nordisk rättshistorisk litteratur 1956—1965. En bibliografisk förteckning sammanställd av Signe Carlsson (Rättshistoriskt bibliotek, band 19). Föreliggande publikation utgör en direkt fortsättning av den sistnämnda volymen och har i huvudsak redigerats enligt samma principer som för denna. För bibliografins användning hänvisas därför till den redogörelse, som finns i förordet (sid. 3) till den 1972 utgivna publikationen. Vad beträffar redovisad litteratur bör dock en viktig utvidgning noteras, nämligen att maskinskrivna och stencilerade arbeten i så stor utsträckning som möjligt registrerats. Likaså har avdelningen lokalhistoria gjorts något utförligare. Tidningsartiklar har å andra sidan helt slopats. Som av titeln framgår omfattar bibliografin åren 1966—1975. Några få, tidigare tryckta publikationer har emellertid medtagits, och likaså har för fullständighetens skull några arbeten tryckta 1976 och 1977 redovisats. Alla som beredvilligt lämnat mig uppgifter om maskinskrivna och stencilerade arbeten, tackar jag varmt. Utan denna värdefulla hjälp hade det inte varit möjligt för mig att utvidga bibliografin med material av detta slag. Jag tackar även redaktörerna för Dansk historisk bibliografi och Svensk historisk bibliografi, vilka godhetsfullt låtit mig gå igenom ännu ej tryckt material till respektive bibliografier. Signe Carlsson

Preface Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin (The Swedish Institute for the Study of History of Law, founded by Gustav och Garin Olin) has earlier published Nordisk Rättshistorisk Litteratur 1941—1949 and Nordisk Rättshistorisk Litteratur 1950—1955. These have been edited by Hillevi Vretblad and are included in Rättshistoriska Studier, vol. I, 1951, and vol. II, 1957. In 1972 appeared Nordisk Rättshistorisk Litteratur 1956—1965. En Bibliografisk Förteckning Sammanställd av Signe Carlsson {Rättshistoriskt Bibliotek, vol. 19). The present work is a sequel to the last-mentioned volume, and the editing has essentially been based on the same principles. For adequate use of the bibliography, the reader is therefore referred to the description of the principles provided in the preface to the volume published in 1972. It should, however, be observed that the list of works is now considerably enlarged: typewritten publications as well as stencilled copies have been included as far as possible. Similarly the section on local history is somewhat more detailed. On the other hand, newspaper articles are omitted entirely. As appears from the title, the bibliography covers the years 1966— 1975. A few works printed earlier have however been included, and similarly, for the sake of completeness, some publications printed in 1976 and 1977 have also been listed. The editor owes a great debt of gratitude to all those who have readily and willingly supplied information on typewritten works and stencilled copies. Without this valuable assistance it would have been impossible for me to augment the bibliography with this kind of material. My thanks are also due to the editors of Dansk Historisk Bibliografi and Svensk Historisk Bibliografi who have been kind and generous enough to allow me to consult material not yet in print for use in the respective bibliographies.

Vorwort Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin (Das Institut fiir rechtsgeschichtliche Forschung begrundet von Gustav und Carin Olin) hat friiher in Rättshistoriska studier, Bd. 1, 1951 und Bd. 2, 1957 die von Hillevi Vretblad herausgegebenen Nordisk rättshistorisk litteratur 1941—1949 und Nordisk rättshistorisk litteratur 1950— 1955 veröffentlicht. 1972 erschien Nordisk rättshistorisk litteratur 1956— 1965. En bibliografisk förteckning sammanställd av Signe Carlsson (Rättshistoriskt bibliotek, Bd. 19). Die vorliegende Publikation stellt eine direkte Fortsetzung des letztgenannten Bändes dar und wurde im grossen ganzen nach denselben Prinzipien redigiert wie jene. Was die Benutzung der Bibliographie betrifft, wird daher auf die Angaben im Vorwort (Seite 3) der 1972 herausgegebenen Veröffentlichung verwiesen. Im Hinblick auf die mitgeteilte Literatur ist jedoch eine wichtige Erweiterung zu notieren, und zwar wurden maschinenschriftliche und hektographierte Arbeiten in grösstmöglichem Umfang registriert. Ferner ist auch die Abteilung Lokalgeschichte etwas ausfiihrlicher gestaltet. Andererseits blieben Zeitungsartikel völlig unberiicksichtigt. Wie der Titel besagt, umfasst die Bibliographie die Jahre 1966—1975. Es wurden jedoch auch einige wenige friiher gedruckte Publikationen aufgenommen sowie der Vollständigkeit halber ebenfalls einige 1976 und 1977 gedruckte Arbeiten. Alien, die mir bereitwillig Angaben iiber maschinenschriftliche und hektographierte Arbeiten zukommen Hessen, danke ich vielmals. Ohne diese wertvolle Hilfe ware es mir nicht möglich gewesen, die Bibliographie um Material dieser Art zu erweitern. Ich danke auch den Redakteuren von Dansk historisk bibliografi und Svensk historisk bibliografi, die mich freundlich noch ungedrucktes Material zu den resp. Bibliographien einsehen Hessen.

Préface Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin (La Fondation Gustav et Carin Olin pour les recherches d’histoire du droit) a précédemment public les travaux édités par Hillevi Vretblad, Nordisk rättshistorisk litteratur 1941—1949 et Nordisk rättshistorisk litteratur 1950—1955, qui sont parus dans Rättshistoriska studier, tome 1, 1951 et tome 2, 1957. En 1972 est paru Nordisk rättshistorisk litteratur 1956— 1965. En bibliografisk förteckning sammanställd av Signe Carlsson {Rättshistoriskt bibliotek, tome 19). La publication en question constitue une suite directe du dernier tome mentionné et a été rédigée dans son ensemble suivant les mémes principes que précédemment. C’est pourquoi, pour 1’utilisation de la bibliographie, le lecteur est renvoyé å 1’explication qui se trouve dans la préface (page 3) de la publication de 1972. En ce qui concerne les références bibliographiques, il faut noter une nouveauté importante: les travaux dactylographiés et polycopiés ont été dans la plus large mesure possible pris en considération. De méme, la section »Histoire locale» est un peu plus détaillée. Par contre, les artides de presse ont été complétement exclus. Comme le titre 1’indique, la bibliographie comprend les années 1966—1975. Quelques publications imprimées antérieurement ont cependant été incluses, ainsi que, pour étre complet, quelques études imprimées en 1976 et 1977. Je tiens å remercier chaleureusement tous ceux qui ont eu 1’obligeance de me transmettre des indications sur les travaux dactylographiés et polycopiés. Sans ces précieuses contributions, il ne m’eut pas été possible d’enrichir la bibliographie de semblables matériaux. J’adresse également mes remerciements aux redacteurs de Dansk historisk bibliografi et Svensk historisk bibliografi qui ont eu la bonté de mettre a ma disposition leur matérial pas encore imprimé destiné å ces bibliographies.

Förkortningar (Självklara förkortningar har ej medtagits.) Aftonbladet Acta phil sc Acta philologica scandinavica Arkiv för nordisk filologi Arbetarbladet Arbetet Advokatbladct Barometern Bibliography of Old Norsc-Icclandic Studies Borlänge tidning Dala-Dcmokraten [Dansk] Historisk tidsskrift Dagens Nyheter Eskilstuna-kuriren Expressen Falu-kuriren Historisk tidskrift för Finland se JET Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja Fuldmxgtigen Finsk tidskrift [Finsk] Teologisk tidskrift. Teologinen aikakauskirja Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Göteborgs-Posten Genealogisk tidskrift Historiallincn aikakauskirja Historiallinen arkisto Helsingborgs Dagblad Hufvudstadsbladet Helsingfors Hansische Geschlchtsblätter Historisches Jahrbuch [Svensk] Historisk tidskrift Historische Zeitschrift Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland Juristen (fr.o.m. 56 1974; Juristen og Okonomen) AB ANF Arbbl Arbt Avkbl Bar BONIS BorlT DalaD DHT DN Etuna K Expr FaluK FHT FJT FKSH FKSÄ Fm FT FTT GHT GP GT HA HArk HbgD Hbl Hfors HG HJB HT HZ JFT Jur

XII JönkP Jönköpings-Posten Karolinska förbundets årsbok Kobenhavn Kirke og Kultur Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift Kvällsposten Kyrkohistorisk årsskrift Lakimies Malmö fornminnesförening. Årsskrift Meddelanden från [svenska] Riksarkivet Nordisk administrativt tidsskrift [Norsk] Historisk tidsskrift Namn och bygd Nordisk tidskrift Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen Nordisk tidsskrift for international ret Personhistorisk tidskrift Politiken Revision og Regnskabsva:sen Sydsvenska Dagbladet Snällposten Scandinavian economic history review Svensk geografisk årsbok Släkt och hävd Statens offentliga utredningar Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse Svenska stadsförbundets tidskrift Stockholm Svensk teologisk kvartalsskrift Stockholms-Tidningen Statsvetenskaplig tidskrift Sundsvalls Tidning Svenska Dagbladet Svensk juristtidning Svensk lantmäteritidskrift Svensk tidskrift Tidsskrift for rettsvitenskap Turun historiallinen arkisto Tidskrift för Sveriges advokatsamfund Ugeskrift for Retsveesen Upsala Nya Tidning Vasabladet Vestmanlands Läns Tidning Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie Zeitschrift fiir Agrargeschichte und Agrarsoziologie Zeitschrift der Savigny-Stlftung fiir Rechtsgeschichte. Germ. Abt. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte. Kanon. abt. Zeitschrift der Gesellschaft fiir Schleswlg-Holsteinische Geschichte Zeitschrift des Vereins fur Liibeckische Geschichte und Altertumskundo .^tt og Heim Östgöta Correspondenten KFÅ Khvn KoK KVHT KvP KÅ LM MFÅ MRA NAT NHT NoB NT NTBB NTIR PHT Pol RoR SDS SEHR SGÅ SoH SOU SSAÅ SST Sthm STK StT StvT SvallsT SvD SvJT SvLantmT SvT TfR THA TSA UfR UNT VbL VestmLT VGHS ZAA ZRG ZRK ZSHG ZVLGA ^tt og H ÖC

I. Bibliografi med biblioteks-, bokoch boktryckerihistoria 1. Bibliografi (Personbibliografier se Avd. XIV: 2.) Achen, Sven Tito & Rostock, Ole, Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og omDanmark 1589—1969. Khvn 1971. 192 s. [Särskilt kapitlet: Juridisk. (Våbenret m.m. Sardvaneret og rctsregler, Domme.) Udarbejdet af Ernst Verwohlt ( =s. 145—151).] Rcc. av N. G. Bartholdy i DHT 1975 s. 195—96; av T. Dahlerup i Fortid og nutid 25 1972—74 s. 117—18; av J. Liedgren i Rig 1971 s. 139—41. Andresen, Harald, Norsk lokalhistorie. En bibliografi. Oslo 1969. 148 s. Norsk bibliografisk bibliotek. 38. Rec. av J. Dahl i Fleimen 1970 s. 85—87, i NTBB 1971 s. 40—42. Autti, Aune & Einola, Kaarina, Valtion komiteanmietinnöt. —Statens kommittébetänkanden. 1930—1960. Helsinki 1967. [På titelsidan: 1966.] 327 s. Eduskunnan kirjaston julkaisuja. —Riksdagsbibliotekets publikationer. —Library of Parliament publications. 4. Baltische Bibliographic mit Nachträgen. Schrifttum iiber Estland und Lettland in Auswahl bearbeitet von Hellmuth Weiss. 1965—1974. ZfO 15 1966 s. 785—800; 16 1967 s. 785—800; 17 1968 s. 785—800; 18 1969 s. 785—800; 19 1970 s. 782—797; 20 1971 s. 782—797; 21 1972 s. 783—798; 22 1973 s. 783—798; 23 1974 s. 748—765; 24 1975 s. 751—766. [ 1945—1964. Ingår i ZfO 3 1954—14 1965.] Bibliografi til Norges historic. Utg. av den Norske historiske förening. 1964—65. Ved A. G. Holm-Olsen. Oslo 1967. S. 421—516. Forfatterregister, sak- og emneordregister for 1956—65. Ved Kristen & Harald Winge. Oslo 1967. S. 517—592. 1966—71. Ved Cecilie WiBORG Bonafede. Oslo 1969—74. S. 1—457. 1 2 3 4 5

2 Bibliographie de Vhistoire des grandes routes maritimes. 1. Allemagne, Danemark, France, Pologne. Spec.: Glamann, K., Danemark (=s. 253—272); jfr även kap. Allemagne, vilket bl.a. tar upp frågor rörande öresundstullen. Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira 9 Lisboa 196S s. 189—352. — Även utg. sep.: Lisboa 1968. 207 s. Rec. av Henning Henningsen i SEHR 18 1970 s. 180—181. G Bibliographie zur Schleswig-Holsteinischen Geschichte und Landeskunde. Bd 6. 1955—1960. Unter Mitarbeit von Irma Fischer hrsg. von Olaf Klose. Bd 7: T. 1—2. 1961—1965. Hrsg. und bearbeitet von Olaf Klose & Horst Luders. Neumiinster 1962—1974. (14), 775; XV, 542; XI, 174 s. ZSHGErg.-Bd 6—7: 1—2. [ Bd 1. 1928—1933 — 5. 1951—1954. [Tr.] 1930—57.-ZSHG Erg.-Bd 1—5.] 7 Blom, Grethe Authén, Hansaen og Norden. En litteraturöversikt. HT 93 1973 s. 66—91. 8 Blomstedt, Yrjö, Historiallinen kurjallisuus. [Finlands historiska litteratur.] Suomen kirjallisuus. 7. Helsinki 1968, s. 434—497. Carlsson, Ingemar, Frihetstidens handskrivna politiska litteratur. En bibliografi. Sthm1967. XIV, 217 s. Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis. 9. Rec. av Sven G. Hansson I HT 88 1968 s. 352—361. 9 10 Dansk historisk bibliografi 1913—1942. 1—5. Udg. af Den danske historiske Förening ved [1—4:] Henry Bruun & [5:] Henry Bruun og Georg Simon. Khvn 1966—1973. XVI, 641; XI, 472; XII, 510; IV, (1), 526; (2), 527 s. 1 rec. av Henrik Grönroos i HA 1967 s. 163—166; av Olaf Klose i ZSHG 1967 s. 166—167; av Jan Rydbeck i HT 87 1967 s. 276—277; av F. D. Scott i The American Hist. Review 1967 s. 1411—1421; 1—2 rec. av Harald Ilsoe i DHT R. 12 Bd 3 1968—69 s. 497—509; av C. Rise-Hansen i Fortid og nutid 23 1966—68 s. 425—427; 2 rec. av Henrik Grönroos i HA 1968 s. 60—62; av Ingrid Markussen i Ärbog for dansk skolehist. 1968 s. 146—147; 2—3 rec. av Vagn Dybdahl i Historic N. R. 8 1968—70 s. 395; 3 rec. av Henrik Grönroos i HA 1969 s. 153—154; av Olaf Klose i ZSHG 92 1968 s. 285; av Jan Rydbeck i HT 89 1969 s. 399; 4 rec. av Vagn Dybdahl i Historic N. R. 9 1970—72 s. 186—187; 4—5 rec. av Olaf Klose i ZSHG 99 1974 s. 274—275. 11 Dansk historisk årsbibliografi. 1967—1969. Udg. af Den danske historiske Förening og Dansk historisk Fasllesforening i samarbejde med det

3 Kongelige bibliotek. Av Bente Pedersen. Khvn 1972—74. 189, 181, 176 s. 1967 rec. av Olap Klose i 2SHG 98 1973 s. 236; 1968 rcc. av Olaf Klose i ZSHG 99 1974 s. 275—276; 1967—1968 rec. av Helge Sogaard i Fortid og nutid 25 1972—74 s. 634—635; 1969 notis av A. v. Brandt i HG 93 1975 s. 189. 12 Dansk juridisk bibliografi 1950—1971. Bibliography of Danish law. With contents and a preface in English. Ved Jens Sondergaard. Khvn 1973. (6), 760 s. Rec. av O. A. Borum i UfR 1973 B s. 328—329; av D. Dijonovich i Law books in review 1: 1974, No 3, s. 22—23; av Ernest Hartwig i Avkbl 1974 s. 326—327; av Preben Lyngso i Fm 1974 s. 12—13; av Feodor Nielsen i Avkbl 1973 s. 354— 356; av E. K. Olsen i RoR 1974 s. 388; av Nils Regner i SvJT 59 1974 s. 318—319; av Leif Sevon i JFT 110 1974 s. 46—47; av Asger Thylstryp i BerlT 31.8.1974; av Kaare Haukaas i TfR 1975 s. 130—132. Jfr 69. 13 Douma, J., Bibliography on the International Court including Permanent Court 1918—1964. —Bibliographie de la Cour internationale y compris la Cour permanente 1918—1964. Leyden 1966. XXI, 387 s. Hambro, Edvard, The case law of the international court. Vol. IV—C. [Särskilt: Nos. 411, 517—522 (The Status of Eastern Carelia); 465—471, 473, 1008—1066 (Eastern Greenland case); 2127, 2398—2459, 3494 (Anglo-Norwegian Fisheries case).] 14 Excerpta historica Nordica. Vol. 5 (1961—1963)—8 (1970—1972). Chief ed.: [5:] Jens Holmgaard, [6—8:] Lorenz Rerup. Copenh. 1968— 1975. 302, 275, 247, 259 s. 15 Fenger, Ole, Danemark. Introduction bibliographique a I’histoire du droit et å I’ethnologie juridique. Publiee sous la direction de John Gilissen. D/5. Bruxelles 1967. 54 s. Jfr 28. 16 Finländsk historisk litteratur. Bibliografiskt urval. Av [1968—1973;] Pia Sovio, [1974:] Susanne Lindgren. FHT 56 1971 s. 46—55, 87—94; 57 1972 s. 24—31, s. 149—156; 59 1974 s. 73—80, 328—336; 60 1975 s. 154—160. 17 Fortegnelse over nordisk jordbrukslitteratur. List of Scandinavian agricultural literature 1964. Oslo 1966. 135 s. Nordisk jordbruksforskning, suppl. 11. Frykholm, Lars, Samhälle och riksdag. Vol. 5. Register. — Bibliografi över skrifter rörande riksdagen 1866—1965. Sthm 1967. 216 s. Jfr 1632. 18 19

4 Frykholm, Lars, Swedish legal publications in English, French and German 1961—1971. Scandinavian Studies in Law 18 1974 s. 235—309. [Även utg. som: Studia juridica Stockholmiensia. 48.] 20 Geschichtliche und landeskundliche Literatur Pommerns 1956—1960. Mit Nachträgen aus friiheren Jahren. Bearb. von FIans-Ulrich Raspe & Herbert Rister. Marburg/Lahn 1966. XI, 515 s. [Dupl.] Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas. 67. Jfr 51. Geschichtliche und landeskundliche Literatur Pommerns 1961—1970. Mit Nachträgen aus friiheren Jahren. Bearb. von Herbert Rister. Bd 1. Marburg/Lahn 1975. 507 s. [Dupl.] Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas. 98: 1. Jfr 51. 21 22 Grönroos, Henrik, Finlands bibliografiska litteratur. Kommenterad förteckning. Ekenäs 1975. 388 s. [Särskilt kap. III: Historia ( =nos. 369—401), Rättsvetenskap ( =nos. 588—605), Statskunskap och politik ( =nos. 751—776); Jfr även kap. IV: Personbibliografier ( =nos. 1001—1498).] Rec. av T. W. Holm i FHT 61 1976 s. 46—48. 23 Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. Bd 1. Mittelalter (1100—1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung. Hrsg. von Helmut Going. Munchen 1973. XXIV, 911 s. Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts fiir europäischen Rechtsgeschichte. Rec. av Ditlev Tamm i UfR 1975 B s. 31—32. 24 Haukaas, Kaare, Norwegian legal publications in English, French and German. Alist compiled by Kaare Haukaas. Oslo 1967. 106 s. Norsk bibliografisk bibliotek. 33. [Även i: Scandinavian Studies in Law 10 1966 s. 239—342.] Häkli, Esko, Kirkko ja valtio. Bibliografinen katsaus. [Kyrka och stat. Bibliografisk översikt.] Teologinen aikakauskirja. Teologisk tidskrift 72 1967 s. 202—216. 25 26 Hoeg, Tom Arbo, Lov og dom. Utg. av Universitetsbiblioteket i Oslo. D. 1. Lovregister til Norsk Retstidende 1836—1968. H. 1. 1641—28/3 1814. [Tr.] 1970. 95 s.; H. 2. 17/5 1814—25/8 1848. [Tr.] 1971. 220 s.; H. 3. 14/6 1851—22/5 1902. Nr. 7. 1974. 245 s.; H. 4. Lov av 22 mai 1902. Nr. 10. Almindelig borgerlig straffelov. 1972. 162 s. D. 3.

5 Repertorium for praktisk Lovkyndighed. B. 1. 1815—1835. Utg. av Fr. Brandt. Kristiania 1855. Lovregister. 1974. 38 s. D. 1: H. 1—2, 4 rcc. av Kaare Haukaas i NTBB 59 1972 s. 114—115. 27 Introduction bibliographique d Vhistoire du droit et d Vethnologic juridique. Bibliographical introduction to legal history and ethnology. Publiee sous la direction de John Gilissen. Bruxelles 1963 et suiv. [I synnerhet Tome D’: Europe centrale (médiévale et moderne), där avsnitten om Danemark, Islande, Norvege och Suede-Finlande publiceras. Se även Tome B: Europe médiévale et moderne (partie générale), section 2: Scovazzi, Marco, Germanisches Recht 1963. 83 s.] Jfr 16: D/5. Danemark. Par Ole Fencer. [D/8. Suede-Finlande. Par Gerhard Hafströmhar utk. 1979.] 28 Introduktion til historic. Bibliografi om fagets hj^elpemidler med en vejledning i litteratursogning. Red. af Bent Jorgensen, Karl Evald Kristensen, Erland Kolding Nielsen, Michael Wolfe. Khvn, Lund &Oslo 1970. XXIII, 361 s. [Tar upp litteratur i bl.a. följ. fackområden: forfatningshistorie, retshistoric, socialhistoric.] Rec. av Vagn Dybdahl i Flistoric N. R. 9 1970—72 s. 185—186. 21) Jansen, Henrik M. & Riis, Thomas, A select bibliography of Danish works on the history of towns published 1960—1972. Under medvirken af Knud Hannestad. Odense 1973. 50 bl. [Stencil.] Skrifter fra Institut for historic og samfundsvidenskab, Odense Universitet: Historie. 3. 30 Johnsen, Arne Odd & Wasberg, Gunnar Christie, Norsk militxrhistorisk bibliografi. Medarbelder: Tom Arbo Hoeg. Utg. av Forsvarets krigshistoriske avdeling. Oslo 1969. XXII, 373 s. [English List of contents.] [Särskilt: Rettspleie=s. 160—161.] Rec. av Knut Bjander i Bibliotek og Forskning 19 1973 s. 172—173; replik av förf. i 20 1974 s. 143, av anmälaren i samma årg. s. 143—144; av E. Eyvany i NTBB 58 1971 s. 118—120; av Helge Klint i DHT R. 12 Bd 4 1969—70 s. 278—279; av Gerhard Munthe i Heimen 14 1967—69 s. 571—572; av K. V. Nielsen i Militairt tidsskrift 1969 s. 526; av Thede Palm i KVHT 8 1969 s. 490— 492. 31 JuLKUNEN, Martti &Lehikoinen, Anja, A select list of books and articles in English, French and German of Finnish politics in the 19th and 20th century. Turku 1967. 125 s. Institute of Political history. University of Turku. Poliittisen historian laitos. Turun yliopisto. B: 1. Rec. av H. Grönroos i HA 1968 s. 362—364. 32

6 Juridisk litteratur. Juli kvartal 1965—oktober kvartal 1969. Ved Jens S0NDERGAARD. Jur 1966 s. 149—155, s. 387—596; 1967 s. 2C3—211; 1968 s. 175—188; 1969 s. 118— 132; 1970 s. 144—160, 414—420. Juridisk litteratur i Finland 1964—1967, 1972—1973. Av [1964—1967:] L. E. Taxell, [1972—1973:] Lars Björne. SvJT 51 1966 s. 550—561; 53 1968 s. 667—673; 59 1974 s. 725—729. Kolari, Veli & SuoNSYRjÄ, Jarmo, Politiceskaja istorija Skandinavskih stran i Finljandii v XIXi XX vekah. Ukazatel’ literatury na russkom jazyke. Political history of the Scandinavian countries and Finland in the 19th and 20th centuries. A bibliography of literature in Russian language. Turku 1973. 238 s. Institut politiceskoj istorii. Universitet University of Turku. B: 3. Rcc. av O. JussiLA i FHT 59 1974 s. 119—124; av S. Zetterberg i HA 1974 s. 95. 33 34 Turku. Institute of Political history. 35 Kolmakov, P. K., Bibliografija po istorii, ékonomike i kul’ture Svecii (1946—1967). [Estnisk resume. Svensk resume: Bibliografi om Sveriges historia, ekonomi och kultur.] Skandinavskij sbornik 15 1970 s. 311—339. Kohenhavns bibliografi. Litteratur om Kobenhavn. Supplement 1. 1951— 1965. Ved Svend Thomsen. Khvn 1967. 5, 15, 173 s. Rec. av O. Karup Pedersen i Hist. medd. om Kobenhavn 1969 s. 233—234. [ Litteratur om Kobenhavn til 1950. 1—3. 1957—60.] Lehikoinen, Anja, Bibliografisk översikt över böcker, artiklar och andra publikationer på svenska omfinländsk politik på 1800- och 1900-talet. A list of books, artides and other publications in Swedish on Finnish politics in the 19th and 20th century. Turku 1970. 208 s. Institutionen för politisk historia. Äbo universitet. Institute of Political history. University of Turku. B: 2. Linde, Helle & Olsen, Anker, Manuskripter og arkivalier i danske samlinger. Se 126. Mcturk, R. W., Sacral Kingship in Ancient Scandinavia. A review of some recent writings. Saga-Book 19:2/3 1975—76 s. 139—169. Modeer, Kjell Å., Juristens källor i arkiv och bibliotek. Se 133. Nekrasov, G. A., Problematika i organizacija skandinavskich istoriöeskich issledovanij v SSSR. [1—2.] [Estnisk resumé. Svensk resumé: Prob36 37 38 39

7 lematik och organisering av forskningen kring de skandinaviska ländernas och Finlands historia i Sovjetunionen.] Skandinavskij sbornik 13 1968 s. 11—36; 14 1969 s. 11—22. 40 Norborg, Lars-Arne, Källor till Sveriges historia. Lund 1968. 254 s. Rec. av J. Braconier i SDS 9.3.1969; av C. Granström & C. E. Edvardsson i Rig 53 1970 s. 38—40; av S. Hadenius i AB 23.12. 1968; av G. Landberg i HT 89 1969 s. 244—246; av Jurgen Petersohn i Historisches Jahrbuch 90 1970 s. 360—362; av A. Svanidze i Skandinavskij sbornik 19 1974 s. 236—243; av J. Torbacke i NT 45 1969 s. 89—90. 41 Nordisk bibliografi for folkelivsforskere. 1969/70—72. Khvn & Lund 1971—75. 80; 83; 100 s. NEFA Dokumentation. 42 Nordisk rättshistorisk litteratur 1956—1965. En bibliografisk förteckning. Sammanställd av Signe Carlsson. Sthm1972. 281 s. Rättshistoriskt bibliotek. 19. Rec. av Inger Dubeck i Jur 1973 s. 192; av Gunnel Hedberg i SvJT 58 1973 s. 324; av Göran Inger i NTBB 60 1973 s. 94—95; av Ditlev Tamm i Fortid og nutid 25 1972—74 s. 350—351; av Gösta äqvist i TfR 86 1973 s. 758—759; notis av H. Gammeltoet-Hansen i UfR 1973 s. 93. 43 Norsk juridisk litteratur 1962—1966. Ein bibliografi. Utarbeidd av Kaare Haukaas. Oslo 1968. 90 s. Norsk bibliografisk bibliotek. 37. [Även utg. som Lov og Rett 1967: H. 10.] 44 Norsk juridisk litteratur 1965—1973. Av Tore Sandvik. SvJT 51 1966 s. 371—373; 52, 1967 s. 499—502; 53 1968 s. 770—772; 54 1969 s. 989—991; 56 1971 s. 70—71, 675—677; 58 1973 s. 78—80, 842—844; 60 1975 s. 233—234. 45 Ny lokalhistorisk litteratur. Bibliografisk fortegnelse utarbeidet ved Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). 1969/1971—1974. Heimen 15 1970—72 s. 653—659; 16 1973—75 s. 197—204; 305—312; 585—592. [1969/71 med titeln: By- og bygdeboker 1969—1971. Fortegnelse . . .] Ottervik, Gösta, Bibliografier. Kommenterad urvalförteckning med särskild hänsyn till svenska förhållanden. 3 omarb. och väsentligt utökade uppl. Lund 1966. 2 tr. Lund 1971. 255 s. Oversigt over juridiske beger udkommet i juli kvartal 1965—oktober kvartal 1969 i Danmark, Norge og Sverige. VedJens Sondergaard. Jur 1966 s. 156—160, 396—400; 1967 s. 211—215; 1968 s. 189—195; 1969 s. 133— 140; 1970 s. 126—132, 421—424. 46 47 48

8 Paikallishistoriallinen bibliografia. Julkaisija Paikallishistoriallinen toimisto r.y. [Lokalhistorisk bibliografi. Utg. av Lokalhistoriska byrån. Toim./Red. av Y. S. Koskimies & Pentti Virrankoski.] 1—6. Helsinki 1965—1967. 1186 bl. [Duplic.] Paloposki, Toivo J., Suomen historian lähteet. [Källor till Finlands historia.] Forssa 1972. 198 s. Rec. av K. Tarkiainen i Arkiv, samhälle och forskning 1973 s. 104—105. Pommersche Bibliographic 1962—1968. Bearbeitet von Herbert Rister. ZfO 17 1968 s. 385—400; 19 1970 s. 382—397. —Jfr 21 och 22. Register över stadshistorisk litteratur 1945—1963 behandlad i de stadshistoriska revyerna 1947—1970. [Utg. av] Stadshistoriska institutet. Sthm 1972. 78 s. Rec. av Henrik M. Jansen i DHTR. 13 Bd 3 1976 s. 229. —Jfr 61. Regner, Nils, Rättspraxis i litteraturen. Nytt juridiskt arkiv 1930—1965. Sthm1968. [Ny tr.] Sthm 1969. XXVIII, 379 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 52. Rec. av L. SevÖn i JFT 105 1969 s. 146; av K. Sidenbladh i SvJT 54 1969 s. 778—79; av G. Sterner i NIR 1970 s. 91—92. Rydén, Per, Anteckningar till en svensk presshistorisk bibliografi. [Utg. av] Lunds universitet. Litteraturvetenskapliga institutionen. Avd. för pressforskning. Lund 1971. V, 324 s. [Särskilt avd. Pressrätt (tryckfrihet, upphovsrätt) ( =s. 57—61); jfr även avd. Pressetik ( =s. 63—66).] — Rec. av J. Braconier i SDS 16.4.1972; av L. Furulund i DN 29.3.1972; av S. Hadenius i AB 11.2.1972; av A. Y. Pers i VestmLT 2.3.1972; av S. Tollin i Pressehist. årbog 1972 s. 233—34. Rank, Aino, A bibliography of works published by Estonian historians in exile 1945—1969. (History, archeology, history of art, music, the church and law.) Sthm1969. 56 s. Institutum litterarumEstonicum. Folia Bibliographica. 2. Sandnes, Jorn, Lokalhistorisk litteratur til omkring år 1900. Lokal historic i forskning og kulturarbeid gjennem 200 år. Oslo, Bergen Sc Tromso 1970, s. 13—31. —Jfr 1002. Select bibliography of contributions to economic and social history appearing in Scandinavian books, periodicals and yearbooks. 1967—1974. By [1967—69:] Niels Thomsen, Per Schybergson, Stein Tveite and Sven Fritz, [1970—73:] Ove Hornby, Per Schybergson, Stein Tveite and Martin Fritz, [1974:] Per Boje, Per Schybergson, Stein Tveite and Martin Fritz. 49 50 51 52 53 54 55 56

9 SEHR 16 1968 s. 209—218; 17 1969 s. 219—229; 18 1970 s. 211—220; 19 1971 s. 224—231; 20 1972 s. 206—213; 21 1973 s. 213—220; 22 1974 s. 176— 185; 23 1975 s. 189—198. Skånelitteratur. Historisk-antikvarisk bibliografi. [1965—1974.] Av John Tuneld. Ale 1967: 1 s. 50—52; 1967:2 s. 41—44; 1968:1 s. 39—43; 1969:1 s. 48—51; 1970:1 s. 54—56; 1971:1 s. 50—52; 1972:1 s. 53—55; 1973:1 s. 43—45; 1974:1 s. 45—48; 1975: 1 s. 41—45. Sn.eivarr, Ärmann, ritstjori, tslenzkar domaskrär. 1. Reykjavik 1967. XXIV, (1), 389 s. Rcc. av Gustaf A. Sveinsson i Skirnir 141 1967 s. 142—144. SooM, Arnold, Forskning om den svenska tiden i Estlands historia 1940— 1970. (Ett urval.) Svio-Estonica 20 1971 s. 165—188. Stadshistorisk revy 1961—1968. [Utg. av] Stadshistoriska institutet. Av [1961—1963:] Birgitta Lager, [1964—1966:] Lars Wikström, [1967—1968:] Rolf Hagstedt &Inger Ström-Billing. Kommunal tidskrift 3 1970 s. 769—808; 6 1973 s. 721—740; 8 1975: H. 1 s. I—XVI. [Även utg. separat.] Jfr 52. Suomen historiallinen bibliografia. Finsk historisk bibliografi. Finnish historical bibliography 1951—1960. Av Paavo Lamminen. Helsinki 1968XXIV, 836 s. Suomen hist, seura. Käsikirjoja. 6. Rec. av Henrik Grönroos i HA 1969 s. 154—155. 57 58 59 60 61 62 Suomen lainopillinen kirjallisuus. Finlands juridiska litteratur. Llttérature juridique de la Finlande. 3. 1959—1968. Av Elisabeth Åström & Lusa Kortekangas. Helsinki 1972. XXVII, 1, 719 s. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C 10. — Bibliographia iuridica fennica. Rec. av Berndt Godenhielm i JFT 109 1973 s. 452—453; av T. Modeen i NAT 55 1974 s. 113—114; av H. Schauman i NTBB 60 1973 s. 98—99; av J. Wirilander i LM70 1972 s. 905—906. [ 1. 1809—1948 — 2. 1949—1958. [Tr.] 1951—59.] SvENNEViG, Palle, Danske kommissionsbetasnkninger 1850—1970. Khvn 1972. VIII, 615 s. Rec. av V. Dybdahl i Historic N. R. 10 1972—74 s. 332; notis av H. GammeltoftHansen i UfR 1973 B s. 94—95. 63 64 Svensk historisk bibliografi 1951—1960. Systematisk förteckning övei skrifter och uppsatser som rör Sveriges historia utkomna från och med

10 1951 till och med 1960. På grundval av Percy Elfstrands och Jan Rydbecks årsbibliografier revid. och red. av Jan Rydbeck. Sthm 1968. XV, 678 s. Skrifter utg. av Svenska historiska föreningen. 7. Rec. av Gösta Engström i NTBB 57 1970 s. 78; av Jurgen Petersohn i Hist. Jahrbuch 90 1970 s. 162—163; av Hilding Pleijel i Rig 52 1969 s. 31—32; av Sven-Erik Äström i HA 1969 s. 68—69. 65 Svensk historisk bibliografi. Årg. 84 (1963)—91 (1970). Utg. av Svenska historiska föreningen genom [84:] Marie-Louise Bachman och MariANNE Kjellström, [85—91:] Marie-Louise Bachman. Sthm 1966— 1973. 112, 84, 83, 96, 91, 93, 83, 81 s. 66 Svensk juridisk litteratur. 2. [1957—1970] Av Nils Regner. Sthm 1971. LXI, 384 s. Skrifter utg. av Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 61. Rec. av Anders Knutsson i SvJT 57 1972 s. 208—209. [ [1.] 1865—1956. [Tr.] 1957.] 67 Svensk juridisk litteratur 1971—1974. Förteckning upprättad av Nils Regner. SvJT 59 1974 s. 380—426; 60 1975 s. 605—650. SoNDERGAARD, Jens, Danish legal publications in English, French and German 1950—1971. Dansk juridisk bibliografi 1950—1971. Ved Jens Sondergaard. Khvn 1973, s. 376—430. Jfr 13. SoNDERGAARD, Jens, Jura. Fortegnelse over juridisk litteratur. Khvn 1966. 159 s. Tillseg 1966—1967. Khvn 1967. 14 s. Tillxg 1967—1968. Khvn 1968. 12 s. Tillag 1966—1970. Khvn 1970. 35 s. 1966 rec. av H. Tamm i UfR 1966 s. 135—136. Tommila, Päiviö & Ranta, Raimo, Kaupunginhistoria ja sen tutkimus. [Stadshistoria och forskningen därom.] Turku 1972. 200 bl. [Duplic.] Turun yliopiston Suomen historian laitos. Monistesarja A. Käsikirjoja 8. Weiss, Hellmuth, Skandinavische Beiträge zur baltischen Geschichte des 17. Jahrhunderts. ZfO 19 1970 s. 757—763. WiRiLANDER, JuHANi, Suomenkielistä oikeuskirjallisuutta. Finnische Rechtslitteratur. 1959—1968. LM 66 1968 s. 809—841. 68 69 70 71 72 73

11 Vogel, Hans-Heinrich, Abreviationssignaturer och pseudonymer i Juridiskt Arkif 1830—1862, Juridiska Föreningens Tidskrift 1850—1861, Tidskrift för Lagstiftning m.m. 1864—1888, Nytt Juridiskt arkiv, Afdelning IL 1876—1916. Lund 1975. 20 s. VoGEL, Hans-Heinrich, Rättsfallskonkordans till G. B. A. Holm: Nytt Juridiskt Arkiv (Afd. I: Tidskrift för Lagskipning) och Chr. Naumann och W. Billing: Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning 1874—1888. Lund 1974. 94 s. Åländsk bibliografi 1957—1972. Av GunillaLundberg. Åländsk odling 34 1973 bilaga. översikt över lagar tillkomna genom nordiskt samarbete. Sthm 1966. 36 s. Nordisk udrcdningsscrie 1965:2. 74 76 76 76 a 2. Biblioteks-, bok- och boktryckerihistoria Bentzen, Ingrid, Kongelige publikationer 1655—1674 og brodrene Godes bogtrykkeri. [Summary: Royal Publications 1655—74 from the Printing Office of the Brothers Gode.] Fund og forskning 20 1973 s. 109—136, 162. Carlsson, Arne, Böcker i bohuslänska bouppteckningar ... Se 746. Gardberg, Carl-Rudolf, Boktrycket i Finland. 3. Från Åbo brand till år 1918. Hfors 1973. VIII, 485 s. Finskspråkig uppl. Helsinki 1973. VI, (1), 544, (2) s. Rec. av Olof Mustelin i FT 1974 s. 368—372. [ [1]—2. 1948—57.] Gardberg, Carl-Rudolf, Tryckerierna och tryckfriheten mellan åren 1829—1867. Se 1309. Hellquist Österlöf, Magdalena, Och kunde den åtalade icke erinra sig . . . Kring ett tryckfrihetsmål och Brings notiser därom. Se 3223. Ilsoe, Harald, Historisk censur i Danmark indtil Holberg. Se 1384. Jangvert, Per-Erik, Sveriges rikes lag 1734—1970. Se 470. Juridiska biblioteket, Stockholm. Urval av svensk och utländsk litteratur som förvärvats under 1965—1974. Av Anna-Lisa Thaning. TSA 32 1966 s. 106—112; 33 1967 s. 87—92; 34 1968 s. 300—304; 35 1969 s. 339— 346; 36 1970 s. 239—247; 37 1971 s. 235—240; 38 1972 s. 278—282; 39 1973 s. 63— 68; 40 1974 s. 100—103; 41 1975 s. 79—83. 77 77 a 78

12 Kleberg, Tönnes, Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbibliotek i stora nordiska krigets slutskede. Deutsche Zusammenfassung: Bibliotheken in Kriegszeiten. Die UB Uppsala imnordischen Kriege. Uppsala &Sthm1966. 64 s. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. 10. Rcc. av C. Björk i Arbbl 28.3.1967; av Krister Giero^t i NTBB 54 1967 s. 107—109; av N. Gobom i ÖC 7.4.1967; av Harald Ils0E i DHT R. 12 Bd 3 1968—69 s. 597—598; av N. Palmstierna I KVHT 171 1967 s. 148—149; av A. ÅBERG i SvD 28.2.1967. 79 Kleberg, Tönnes, Medeltida uppsalabibliotek. 1. Biskop Siward av Uppsala och hans bibliotek. 2. Bidrag till deras historia fram till år 1389. Deutsche Zusammenfassung: Mittelalterliche Bibliotheken zu Uppsala. 1. Bischof Siward von Uppsala und seine Bibliothek. 2. Beiträge zu ihrer Geschichte bis zum Jahre 1389. Uppsala & Sthm 1968—1972. 61; VIII, 175 s. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. 15, 25. 1 rec. av B. Brisman i Bar 19.3.1969; av Sten Lindroth i DN 22.7.1968, i Lychnos 1967/68 s. 243—244; av Nils Sundquist i Uppland 1967/68 s. 123—126. 2 rec. av G. Broberg I UNT 15.2. 1973; av Tore Nyberg I NTBB 60 1973 s. 103—105; av R. Sprandel i HG 92 1974 s. 181; av A. Härdelin i KÅ 73 1973 s. 203—204. 1—2 rec. av B. Klockars i FHT 59 1974 s. 57—59. 80 Kvaran, Bödvar, tJtgåfa Islendingabökar i Oxford. [The printing history of the Oxford edition of Islendingabok 1697.] Landsbökasafn Islands. Arbok 1971, s. 157—168. 81 Suomen tieteellisten kirjastojen käsikirjoituskokoelmien yhteisluettelo. Samkatalog över handskriftssamlingar i vetenskapliga bibliotek i Finland. [Utarbetad av] Henrik Grönroos & Leila Koukku. Helsinki 1971. XV, 211 bl. Helsingfors universitetsbiblioteks stencilserie. 4. [Katalogen är försedd med bl.a. ett yrkesregister, ett släktregister ocli ett sakordsregister.] Rec. av Ingemar C.arlsson i RA-Nytt 1971: 5 s. 19—22; av Y. O. Kihlberg i HA 1971 s. 312; av Dag Lindberg i FHT 56 1971 s. 142. Jfr även (för 82 och 83) av Ingemar Carlsson i HT 94 1974 s. 564—565. rec. 82 Täydennysosa . . . Komplettering . . . [Utarbetad av] Eeva Halme. Helsinki 1972. XII, 51 bl. Helsingfors universitetsbiblioteks stencilserie. 6. Tommila, P., Suomen kirjakaupat ja kirjakauppiaat vuosina 1809—1860. [Referat: Die Buchhandlungen und Buchhändler in Finnland während der Jahre 1809—1860.] THA 19 1967 s. 151—174. 83 84

13 Et uddrag af Viborg Stiftshogtrykkeri tohundredårige historic 1771—1971 samt heretning om bogtrykkerier i Viborg fra reformationstiden indtil 1745. Udg. i anledning af 200 års jubilaret 17. juli 1971. Tekst: Aage Bonde, Hans H. Worsoe & Harald Ditzel. Viborg 1971. 205 s. Rec. av Harald Ilsoe i Fortid og nutid 25 1972—74 s. 179—182; av Paul G. 0RBERG i Fra Viborg amt 36 1971 s. 222—224. Vallinkoski, J[orma], Turun akatemian väitöskirjat 1642—1828. Die Dissertationen der alten Universität Turku (Academia Aboensis) 1642—1828. 1—2. Helsinki 1962—69. XX, (1), 585; 256 s. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja. Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter. Publications of the University Library at Helsinki. 30. [Historia=Bd 2: s. 29—32; Jurisprudentia=Bd 2: s. 9—10; Theologia: Historia biblica et ecclesiastica=Bd 2: s. 8—9.] 1 rec. av Bror Olsson i NTBB 54 1967 s. 104—105; 2 rec. av Bror Olsson i NTBB 57 1970 s. 109—110; 1—2 rec. av Eero Matinolli i HA 1969 s. 328; av Olof Mustelin i Bibliophilos 1970 s. 33—38. Werdenfels, ÅKE, P. G. Vejdes samlingar i Lunds universitetsbibliotek. Kronobergsboken 1971 s. Ill—142. Arkivet innehåller ett omfattande rättshistoriskt källmaterial för i synnerhet Kronobergs län såsom excerpter ur domböcker, lagfartsprotokoll och bouppteckningar, avskrifter ur jordeböcker och frälse- och rusttjänstlängder m.m.] 0RNB0LL, Jens, Mogensgades »biblioteker». En gennemgang af skifteprotokollernes boglister i tilknytning til Set. Mogensgade 1697—1864. Fra Viborg Amt 36 1971 s. 101—118. [Behandlar bl.a. landstingsprokurator, justitsråd Hans Severin Rafns bibliotek.] 85 86 87 88

IL Arkivvetenskap 1. Allmänt Bekker-Nielsen, Hans, Isländske handskrifter i Danmark og deres tilbagevenden til Island. Et fors0g på en redegorelse. [Summary: Icelandic manuscripts in Denmark and their return to Iceland. An attempt to describe what happened in handskriftsagen (handritamåliÖ).] NTBB 59 1972 s. 89—105. —Eng. övers, i LibrI 23 1973 s. 169—180. Jfr 1449—1450, 1741. Berg, Lars O., Några anteckningar rörande stockholmsgarnisonens kyrkoböcker. Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet 1973 s. 116—135. [Artikeln innehåller även uppgifter om var ifrågavarande kyrkoarkivalier förvaras.] Brenner, S. Otto, Personhistoriska källor för Skåne, Halland och Blekinge. På uppdrag av Skånes genealogiska förening. Malmö 1967. 88 s. [Innehåller bl.a.: Förteckning över kyrkoarkivalier i Landsarkivet i Lund ( =s. 30—86); förteckning över kyrkoarkivalier och mantalslängder i Stadsarkivet i Malmö ( =s. 87—88).] Rec. av K. E. Löfquist i SDS 14.5.1967; av Lennart Zielfelt i SoH 1967:2 s. 273—274. [Reprotr. Khvn 1977 under titel: Personalhistoriske kilder for Skåne, Halland og Blekinge.] Edström, Josef, Danska retsbetjentarkiv och svenska häradsrättsarkiv. Två jämförliga grupper arkiv och principerna för deras förtecknande. Arkivvetenskapliga studier 4 1968 s. 39—54. Engberg, Jens, Kilder til dansk historie i engelske arkiver. Udg. af Rigsarkivet. [Khvn] 1968. 199 s. Rec. av Kurt Hector i ZSHG 95 1970 s. 250—252. Förteckning över mikrofilmade arkivalier hos Riksarkivet och Krigsarkivet angående Södermanland. [Utg. av] Eskilstuna stadsbibliotek. Eskilstuna [1975]. 31 bl. [Duplic.] 89 90 91 92 93 94

15 Förteckning över mikrofilmade arkivalier i Västmanlands län. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket, Västerås. [1]—2. Västerås 1961—70 (omsl. 1971). (1), 52; (1), 95 bl. [Duplic.] [1 med titeln: Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier . . .] Förteckning över mikrofilmade boskapslängder, jordehöcker, landskapshandlingar, mantalslängder i Älvsborgs län samt Älvsborgs lösen. [Utg. av] Länsbiblioteket, Borås. Borås 1969. (2), 49 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade domböcker, bouppteckningar, jordeböcker, mantals- och boskapslängder m.m. i Kalmar län. [Utg. av] Länsbiblioteket i Kalmar. Kalmar 1967. (9), 39 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade domböcker, bouppteckningar, landskapshandlingar, rullor m.m. i Örebro län. [Utg. av] Länsbiblioteket i örebro. Örebro 1973. (3), 66 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade domböcker i Älvsborgs län. [Utg. av] Länsbiblioteket, Borås.-rSuppl. Borås 1968—71. (2), 164; (2), 36 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade domböcker och kyrkoarkivalier 1860— 1895 i Skaraborgs län. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Skara 1970. (78) bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier för Göteborgs och Bohus län. [Utg. av] Göteborgs universitetsbibliotek. Göteborg 1972. (1), XII, 348 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier, husförhörslängder. Statistiska centralbyråns förteckning 1860—1897 samt landskapshandlingar. [Utg. av] Jönköpings stadsbibliotek. Jönköping 1972. (2), 93 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Gävleborgs län. [Utg. av] Stads- och länsbiblioteket i Gävle. D. 1. Gävle 1973. (3), 53 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Kalmar län. Husförhörslängder 1860—1895. Landskapshandlingar Småland 1533—1633. [Utg. av] Länsbiblioteket i Kalmar. Kalmar 1969. (1), 8, (1), 8 bl. [Duplic.] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Kronobergs län. Husförhörslängder 1861—1895. Statistiska centralbyråns förteckningar

16 över födde, vigde, döde åren 1860—1897 i Kronobergs län. Landskapshandlingar Småland 1370—1606. Älvsborgs lösen, Småland. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket, Växjö. Växjö 1968. 16 bl. [Duplic.] 105 Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Kronobergs län. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket, Växjö. [Ny kompletterad uppl.] Växjö 1968. (1), 33 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Norrbottens län. [Utg. av] Luleå stadsbibliotek. Luleå 1968. (1), 14 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Skaraborgs län. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Skara 1966. (2), 110 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Stockholms län. [Utg. av] Lidingö stadsbibliotek. Lidingö 1975. 77 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Södermanlands län. [Utg. av] Eskilstuna stadsbibliotek.-f-Suppl. 1. [Utg. av] Länsbiblioteket, Eskilstuna. Eskilstuna 1967—73. (3), 58; 17 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Västernorrlands län. [Utg. av] Länsbiblioteket, Härnösand. -fSuppl. Härnösand 1969—70. 23; 21 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Älvsborgs län. [Utg. av] Centralbiblioteket, Borås.-}-Suppl. [Utg. av] Länsbiblioteket, Borås. Borås 1964—1970. (5), 158; (4), 34 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Örebro län. [Utg. av] Länsbiblioteket, Örebro. [1]—2. Örebro 1966—69. (3), 63; (3), 25 bl. [Duplic.] Förteckning över mikrofilmade landskapshandlingar, jordeböcker, mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, generalmönsterrullor m.m. [Utg. av] Jönköpings stadsbibliotek. Jönköping 1972. (2), 32 bl. [Duplic.] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Förteckning över mikrofilmer av arkivalier för Östergötlands län. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. D. [1]—2. Linköping 1973—74. (6), 96; (6) bl., bl. 97—165. [D. 1 med titeln; Förteckning över mikrofilmer av kyrkoarkivalier . . .] 115

17 Förteckning över mikrofilmer av hoskapslängder, mantalslängder, reduktionsjordeböcker och jordehöcker för Östergötlands län. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Linköping [1968]. (1), 6 bl. [Duplic.] 116 Förteckning över mikrofilmer av Östergötlands landskapshandlingar, prostarnas tionde, räkenskaper för Linköpings stift, roterings- och utskrivningslängder och generalmönsterrullor för Östergötland. [Utg. av] Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Linköping [1970]. (1), 12 bl. [Duplic.] 117 Hennel, Lennart, Flottningsföreningarna och deras arkiv. Arkiv, samhälle och forskning. Sthm 1971, s. 21—40. 118 Jexlev, Thelma, Dödsattester. Med en oversigt over det bevarede materiale til 1920. Arikv 2 1968—69 s. 159—179. 119 JÄGERSKIÖLD, Olof, Arkiven och forskningen. Från medeltid till dataålder. Festskrift till Sven Ulric Palme. Uddevalla 1972, s. 134—139. 120 Jorgensen, Harald, Nordiske arkiver. Udg. af Arkivarforeningen. Khvn 1968. 313 s. Rec. av H. P. Clausen i Flistorie N. R. 8 1968—70 s. 270—271; av P. K. HeggeLUND Dahl i Fortid og nutid 24 1969—71 s. 289—290; av Hans-Dieter Loose i Arkiv 2 1968—69 s. 255—257; av A. Norberg i Arkiv, samhälle och forskning 1970 s. 86; av J. Torbacke i NT 1968 s. 89; av H. H. Worsoe i Personalhist. tidsskrift R. 15 Bd 3 1968 s. 68—69. 121 Jorgensen, Johan, Skifter og testamenter. Se 2876. Kerkkonen, Martti, Arkistoaineiston pesanjako Ruotsin ja Suomen kesken Haminan rauhan jälkeen. [Uppdelningen av arkivmaterial mellan Sverige och Finland efter fredsfördraget i Fredrikshamn [1809]. HA 1973 s. 5—18. 122 Kerkkonen, Martti, Arkivmaterial och historiesyn. Kronoräkenskaper från svenska tiden som basmaterial för historieforskning. [Summary: Public record material and the historical view. Crown Accounts from the period of Swedish rule as a basis for historical research.] HArk 70 1975 s. 98—127. Rec. av Karl Tarkiainen i Arkiv, samhälle och forskning 1977 s. 118—119. 123 2

18 Kiil, Alf, Arkivkunnskap. Statsarkiva. Oslo 1969. 247 s. Skrifter fra landslaget for bygde- og byhistorle. 3. Rec. av Knud France i Fortid og nutid 24 1969—71 s. 549—551. Koit, Jakob, De finsk-rysk-svenska arkivunderhandlingarna 1882—1899 och tillkomsten av samlingarna Kammarkollegii finska handlingar och Finska cameralia i kammararkivet. MRA 1962/1966 (tr. 1968), s. 77—95. Linde, Helle &Olsen, Anker, Manuskripter og arkivalier i danske samlinger. Udg. af Udvalget till registrering af manuskripter og arkivalier. Hillerod 1968. 144 s. [Tar upp samlingar i bl.a. Rigsarkivet, Folketingets arkiv og bibliotek, Matrikeldirektoriatets arkiv, Kriminalmusect, Det kgl. Bibliotek och Universitetsbiblioteket 1. og 2. afd.] Rec. av Ingemar Carlsson i HT 90 1970 s. 262—263; av Vello Helke i Arkiv 2 1968—69 s. 194—196; av H.\rald Ilsoe i Fortid og nutid 24 1969—71 s. 29—32; av S. Lund^otall i Rig 196S s. 131—32; av V. Petersen i Sonderjyske årb. 1968 s. 216—217; av I. Björn Svensson i Sonderjysk månedsskrift 1968 s. 56. Lund-Sorensen, a.. Omkassation af koncepter. Arkiv 1 1966—67 s. 121—124. [Jfr Johan Hvidtfeldt, Tanker om kassation — i samma arg. s. 3—15.] Matinolli, Eero, Kirkonkirjoista suku- ja henkilöhistoriallisen tutkimuksen lähdeaineistona ja suunnitelma niiden käytön helpottamiseksi. [Zusammenfassung: Die Kirchenbucher als Quellenmaterial fiir die Genealogie und fiir die persönlichkeitsgeschichtliche Forschung sowie ein Plan zur Intensivierung ihrer Benutzung.] FKSH 93 1975 s. 521—531. Mikrofilmade arkivhandlingar rörande Eskilstuna. [1]—2. [Utg. av] Eskilstuna stadsbibliotek. Eskilstuna 1967—69. (2), 23; (39) bl. [Duplic.] 124 125 126 127 128 129 Mikrofilmade domböcker och bouppteckningar. Malmöhus län. [Utg. av] Malmö stadsbibliotek. Malmö 1972. (1), 40 bl. [Duplic.] Mikrofilmade kyrkoarkivalier för Kopparbergs län 1974. [Utg. av] Stadsoch länsbiblioteket i Falun. Falun [1974]. IV, 109 s. [Stencil.] Modéer, Kjell Å., Die Gerichtsbarkeit der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium. Quellen einer rechtsgeschichtlichen Untersuchung. ZRG 91 1974 s. 190—196. —Jfr 2566. Modéer, Kjell Å., Juristens källor i arkiv och bibliotek. Lund 1974. 74 s. [Kompendium.] 130 131 132 133

19 Nilsson, Nils, Arkivkunskap. Lund 1973. 3 tr. Lund 1975. 218 s. Rec. av Ingemar Carlsson i HT94 1974 s. 566—567. Norborg, Lars-Arne, Källor till Sveriges historia. Se 41. Paloposki, Toivo J., Suomen historian lähteet. Se 50. ScHUCK, Herman, Königsarchiv und Ratsarchiv im spätmittelalterlichen Schweden. Kultur und Politik im Ostseeraum und im Norden 1350—1450. Visby 1973, s. 205— 213. —Jfr S46. Str0m, Evald Jon, Norske rettslige kilder som genealogisk forskningsmateriale. Norsk slektshistorisk tidsskrift 22 1970 s. 300—304. Jfr även Schilbred, C. S. i samma arg. s. 195—209. Suomen tieteellisten kirjastojen käsikirjoituskokoelmien yhteisluettelo. Se 82—83. Thomsen, Hans Kargaard, Kirkeboger og arkiver. Reformförslag og kommentarer fra 1850’erne og 60’erne. Arkiv 5 1974—75 s. 81—97. WiESELGREN, Per, Juridiska Stiernhielmiana ur förstörda arkiv. Anteckningar. Svio-Estonica 20 1971 s. 59—83. [Förf. förtecknar akter ur bl.a. det livländska hovrättsarkivet, Riga.] Worsoe, Hans H., De lokale landva:senskommissioner og deres arkivalier. Se 3112. 0RBERG, Paul G., Et mislykket reformforsog i retsbetjentarkiverne. [Om sikring af skede- og panteprotokollerne.] Arkiv 1 1966—67 s. 108—120. 0RBERG, Paul G., Gamle danske retsbeger fra de skånske provinser. Arkiv 5 1974—75 s. 126—136. 0rberg, Paul G., Hovedministerialbeger og kontraministerialbeger. Se 498. 1»4 135 136 137 138 1.3» 140 2. Särskilda handskrifter och arkiv Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven. Bulletin. 3. Slagordsregister till Otto Waldes katalog över enskilda arkiv. Sthm1970. 304 s. Jfr art. av Lars O. Berg i SoH 1970—71 s. 398—399. [Kommissionen har upphört.] 141

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=