RS 2

I X XE H A L L Vll l-'()rel:il Pktiu'.n. Stihi:. (iustav Olin in nuMiioriiuii HAi'siHciM. (iKiiHAKD. Ivnr Sjcigrt'ii. Miniu-sord 11 Ai-STRÖM. (iicuiiAitn. 'riml)i“rg. Minnesord IlAI SiHÖM. (iKHHAUn. l?Öler Ocll Annkks. 1M{|K, (icHidiis^arnas lekareriitl \I \LV XLIX 1 - en Uellisk inl’luens Ili'.MMKU. Ha(;nak. ()m vadaverken i den svenska Iandskai)sr;illen Ni:i.S(>n. Axi:i., Inledniiif^ till sliidiel av Iliilsingela^en oeli dess textInsloria enligi I'od. I'ps. B 49 Bi;u<;yriST. Lars. Oin de svenska l)orf'r:illerTias uppkoinsl Kari.sson. Bror, Bef,’einentsl'orinen rin' ^’äslerf’ölland 1Ö40 I''nc.ki;i.i,, Patrick. Doinlx'iekcT l'(n' .Savolax 1009 oeli lädl ('.ARi.ssoN, Lizzii:. »Handsken :ir kastad». Tvekainp oeh riillssyinholik . . .-\i..MC)iTST. .Ian Mric;. .lohan .Sliernin’iok. vår förste riittsliistoriker Zacuris.son. Incvar. 'I'ini^sskotninj' enlif’t Ostra Inirads doinl)(>eker för åren 1()20 S .■)4 104 no O.') 108 l.')l 102 21.') 1080 Bvdi:i,iis. Bicnc.t. Priistestandets lika gifto- oeii arvsrätt Idn.iNT;. N’li.s. Oni tillkomsten av ntlatandena från Göta hovrätt oi'h österf’(")tland ()\er l,af,'konnnissionens fiirslag till fjifterniåls- och iirvdahalk 1090. I'r otryckta kiillor Nordisk riittshistorisk litteratur 19.")0 2:14 240 19.V) 270 Den pa titelbladet och oinslaf'et avbildade medaljen (iver .lohan .Stiernluiiik iir slätten av .Svenska .\kademien 1887. Den :ir }tra\erad av M. Mellitren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=