RS 2

23 GÖTALAC.ARNAS LEKARERÄTT jämlVirelse mellan det mest utförliga av de walesiska källställena, (iwentian Code 11: XXIX: 42, och götalagarna ger följande resultat: För alla Ire källorna f’allor att den bötesberättifjade är en person, som j)å f^riind av sin status eller sina personliga förhållanden, ieke kan ha anspråk ])å verklig bot. Gwentian Code 1. treårig tjur 2. svansen rakas 3. svansen smörjes ög L treårig kviga Vg h I otam kviga nysmordanyahandskar nysmorda nya skor nysmorda skor 4. 5. svansen fattas av den böfesberättigade 0. två män driva på tjuren meil i)ikstavar 7. Kan den bötesberiitfigade hålla fast tljuret erhålles detta som hot <S. 1-djest ingen bot Överenssfäininelsen ifräga om alla de väsentliga detaljer i det invecklade förfarandet, vilka nlformats så att den bölesberättigade icke skulle lut niininvärda miijligheler till en verklig bot, iir så sfor att mtin vågar antaga att här föreligger antingen en reception eller två institut med något slags gemensam historisk rot. Den sistnämnda typen av samband är inte alldeles otänkbar. Det finnes nämligen exempel på paralleller mellan nordgermansk ocb walesisk rätt, där det kan vara skäl att söka förklaringen i denna riktning. Sålunda har den i den äldsta germanska rätten vanliga metoden att bestämma böter vid sår allteftersom en benskärva nr såret klingade i en skål eller icke. sina motsvarigheter både i gntalagen ocb i walesisk rätt.^** .Ifr .sålunda GLs stadgande <lärvidlag (19; 8) — »För varje l)en. som klingar i skål skall man hiHa en mark penningar, ämla till fyra hen.» — med Gwenlian C.ode 11;\’1:7 (Owen s. 341): kvigan slås till med ])iska kvigan slås till metl eit gissel tre slag 2) .\ hone from the upper part of the cranium is four crest pence in value: 3) hone from the lower jiart of the cranium is four legal i^ence in value: if they sound in a brass basin. Motsvarigheter till detta siitt att hestiimma böterna finns i frankisk (ripuarisk), langohardisk. frisisk, alamannisk och dansk rätt. (.Se Grimm, a.a., s. 77 ff.l.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=