RS 2

LV SVKN TUNBERG. MINNESORD ler intresse därav, ettersoin deras relationer till konungen voro reglerade. Det synes 'runberg »obestridligt», att konungens män i Alsnöstadgan »äro all fatla i den gamla och ursprungliga betydelsen av konungens aktuella bird, inneslutande dock ej blott dem, som utgjorde den ordinarie livvakten ulan också dem, som endast hade partiella limklioner all 1'ylla. Men de egentliga stormiinnen, d.v.s. konnngahusel, ärkebiskopen och biskoparna, slidligen alla, som inlogo en luigre, såsom sådan erkänd position i samluillet. de äro li'*r sin särskilda egendom icke föremål för dylik reglering, 'rystnaden på denna punkt måsle bero på —liksom i 1 )anmark all deras privilegiestiillning tidigare reglerats på annat siill». 'Till den svenska riksdagens historia lämnade 'Funberg Ivå speciella forskningsbiilrag. I en undersökning över det klassiska iimnet »\’iislerås riksdag 1027» (1913) hävdade han, att Peder Swarls skildring av riksdagens fiirlopp vore vida trovärdigare iin vad Harald Iljiirne ansell. Han ansåg, all den nlförligare av de båda på latin avfattade redaktionerna av »Västerås ordinanlia» var den ursprungliga. Den svenska redaktionen vore en för offentligt knngiu'ande tillkommen fiirkorlning av den förstnämnda, under del alt den andra latinska redaktionen varit en bearbetning av den svenska. Ordinanlian vore luirmast en kunglig verkställigbetsorder till ett riksdagsbeslut. Denna Tunbergs uppfattning av f()rbållandel mellan de olika redaktionerna kritiserades emellertid av bånil Hildebrand och har icke heller omfattats av den senare forskningen. Helr;iIlande Slriingnäsriksdagen 1523 Uimnade Tunberg däremot ell banbrytande bidrag genom framdragandet av de lybeckska rådsberrarna Hernd Bornhonners och Herman PKnmies siindebudsberätlelse från Stockholm under liden maj—augusti 1523 (Historiska handlingar 2ö: 2, 1920). De vid riksdagen i .Striingnäs närvarande lybeckarna visade sig. i sina i dagboksform fincla anteckningar, ba liimnal högst beaklansvärda meddelanden riirande den politiska ställningen i Sverige under de kritiska sommarmånaderna 1523. I det slora riksdagshistoriska verket skrev 'runberg första delen »Hiksdagens uppkomst och utveckling intill medeltidens slut» (1931). Detta arbete, som han — i motsats till många andra av

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=