RS 2

LIII SVEN TUNBERG. MINNESORD 1100-talets början» (Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala förhandlingar 1910—12). Han uppmärksammade här såsom den försle nordiske forskaren den förteckning över den katolska kyrkans provinser, som finnes i Lanrentinska biblioteket i Florens, och som innehåller en uppräkning av de svenska stiftsstäderna och de olika landen, »insulae», i Sverige. Tolkningen av denna viktiga källas ortsuppgifter är alltjämt föremål för en livlig ännu icke avslutad diskussion. 1 skrilien »Till den svenska ständerslatens äldsta historia» sammanförde Tunherg två provfiireläsningar till den historieprofessur i Lund. han siikle 1917. Den fiu’sla »Det andliga frälsets införande i Sverige», behandlar kritiskt hela utvecklingen på området från 1 lOO-talets slut till 1305, då frälseprivilegierna på det andliga området voro fiirdiga. 1 den andra »Några anmärkningar till svenska riksrådets iildsta historia» framhöll Tunherg särskilt den belysning svenska fiirhållanden kunna vinna genom jämförelse med icke blott det tyska kejsardömets utan även framför allt de tyska riksterritoriernas förvaltningsutveckling. Denna jämförelse visade sig myckel givande med hänsyn till såväl den för rådets historia omdebatterade frågan om den första användningen på 1200-talet i Sverige av titeln »consiliarius» och orsaken lill denna titels upptagande just då, som den inverkan på rådets utveckling, vilken utövades av de numera i de tyska territorialstaterna till allt starkare inflytande framträdande landsstäderna. Särskilt uppmärksammade Tunherg den viktiga frågan, vilka förebilder som kunde finnas till konungahalkens författningsrättsliga bestämmelser. För den svenska hergshistoriska forskningen gjorde Tunherg en banbrytande insats genom inledningshandet till »Stora Kopparbergets historia» (1922). Han skilde här mellan två epoker, den primitiva bergshanteringens och det egentliga bergsbrukets. Enligt Tunhergs mening har ett bergsbruk i egentlig och modern mening först uppstått under Magnus Ladidås’ regering, varvid tyskt inflytande haft en avgörande betydelse. Det svenska rikets gryningstid tilldrog sig alltid Tunbergs synnerliga intresse. Kn skicklig och fängslande sammanställning utgör den lilla studien »Till svearikets äldsta historia» (Fornvännen 1920). —Tunherg återvände sedermera ofta till frågan om den

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=