RS 2

XLIII GUSTAV OLIN IN MEMORIAM sviMiskii av SliernluK')ks »l)e jure Sveoiuiin el (lolhoniin veluslo», vilkeii alllseilaii Ix'u'jan av insliliitels tillvaro varit uppl'iird på listan (iver dess luirniaste arbelsuppi^iller. l'()r den som 1'rån den bråkii^a yttervärlden Irädde inom Olins dcirrar var del en stor upplevelse att studera hans sätt att handskas med en pimmal juridisk text. Man förnam hans spanini^siflädje. niir han fiiljde diida miins tankar i spåren eller ord och hef^repj) på deras vandringar genom tider och kinder. Liksom en guldsmed kan hålla npp ell gammalt smycke mot ljuset fiir alt låta delta bryta sig i dess olika facetter, iilskade Olin att analysera en gammal lagterm och siilla in den i dess historiska sammanhang. Många tider, iiven mycket avlägsna, bodde i hans hrcist. och i samvaro med honom erfor man en stark kiinsla av det hirflnlnas ikirhel. .\ler dallrade spjnten i ('lonlarfs slag och skepj)en styrde på nytt mot 11jiirnngavåg. Alldeles särskilt kände sig emellertid Olin dragen till vår riitishislorias mesl viirdnadshjndande nrknnder. de gammalsvenska lagar i vilkas hiign under så många skikt led åkern såddes, siiden skars och brödet kom på bondens hord. Slndiel av Stiernluiiiks stundom mycket svårtolkade latinska kommentarer till dessa tagtexter fångade såhmda i hiig grad Olins intresse. Med den samvetsgrannhet, som utmärkte Olin i allt. kunde man emellertid iiven finna honom försiinkl i meditationer (iver Ivarl XI :s latinska knngatitel i den tilkignan till monarken, varmed Sliernh()(")ks hok iidedes. Även den historiska analysen och den korrekta (iversiittningen av denna titels olika element voro np|)gifler som icke fingo vårdskisas. På så sätt kunde man få hiira Olin ingående fiirklara varlVir alla Wittelshachar hirde titeln ('onirs l*(il(iliniis Hheni eller Pfalzf/raf (tin Rhein, en liten privatfiirekisning som (ippnade ett langslande perspektiv mot kingesedan f(‘>rgangna. riksgrnndande lider. Även konslilntionell historia ingick niimligen i Olins viltfamnande intressen, i vilket sammanhang del måhiinda iiven hiir bringas i erinran hnr han vid vår nuvarande konungs och drottnings giftermål framträdde i pressen och med en ntfiirlig motivering ifrågasatte detta äktenskaps f()renlighel med den svenska grundlagen. In i del sista var Olin sålunda sysselsatt med andligt arbete och bevarade hela sin klartänkthel. Hans kroppskrafter voro emel-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=