RS 2

XXXIX (iUSTAV OLIN IN MKMORIAM sknpor, sin noggrannhet ocli grnndlighet tillhörde Svea hovriitts allra Iriiinsta krafter. De domar, hir vilkas avfattning han var ansvarig, ntiniirka sig i lika h()g grad fcir sitt väl genomtänkta innehäll som f()r sin fiirmimliga form. egenskaper vilka för (ivrigt betinga varandra vida mera iin den fäkmmige är benägen att tro. (ienom de stora krav. Olin stiillde pä sig .själv, oeh genom den kritik. han (ivade mot andras bidrag till det gemen.samma arbetet, medverkade han pä ett väsentligt siilt till alt hälla hovrättens domar pä en h()g nivä. häir en hovriittsdivision. som helst Ixir vara sammansatt av ledaimiter med inbördes nägol olika läggning, mäste det alltid ha inneburit en ovärderlig tillgäng att till sig fä riikna en domare med Olins egenskaper. Framhållas mä vidare del stora nthildningsvärde liir de yngre som Jiist en ledamot av hans typ var skickad att tillfcira hovriitlsarbetet. Aven i det hiinseendel har jn en hovriilt viktiga uppgiller att fylla och mänga vittneshiird kunna iinnn inhämtas om Olins betydelse ocksä hiirntinnan. 1 .Svea hovriitts länga domareliingd ;ir hans rinn förvisso ett av de I riimsta. Att Olin skulle väl ha fyllt en plats även i högsta domstolen fiirefaller tydligt. Orsaken till att han aldrig fick nägot erbjudande att inträda i denna fär fiirmodligen sökas i vissa personliga särdrag. vilka skymtat i det fiiregäende och vilka kimna antagas ha nl(")vat en äterhällande verkan pä en del av ledamöterna av ett kollegium med sä stort medinflytande i fräga om sin egen rekrytering som vär luigsta domstol ätminstone tidigare hade. Inir (ivrigt sknlle mähiinda den hnndna tillvaron i hiigsta domstolen ha passat Olin mindre väl iin de riirligare f()rhällandena i hovriilten, vilka bl.a. medgävo honom att fiiretaga täta utlandsresor. Olin hade i allt fall fiirntsiiltningar att med jämnmod bära ntehlivandet av en befordran, vartill hans gävor i och för sig kunde anses ha heriittigat honom. Ilans intellektuella horisont omspiinde niimligen ätskilligt mera iin den diimande juridiken. Redan i tidiga imgdomsär, delvis i samband med resor som berörde nägra klassiska lilleriira valllartsorter. hade Olin grundlagt ett intresse fiir den stora europeiska litteraturen. Detta intresse vidmakth()ll och utvecklade han sedan hela li\et igenom. liltt synligt nitryck därf(ir var del stora bibliotek, som han sammanbragte och vari man i fiirniima upplagor och iitsiikla band återfinner de flesta av 1800-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=